summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMartin Wimpress <[email protected]>2016-02-19 14:16:50 +0000
committerMartin Wimpress <[email protected]>2016-02-19 14:16:50 +0000
commit25d2acb3543bbc6fbd8bf806b0bbc420adbac3b7 (patch)
tree6bf00b0c749acc616cea75acfdcac8e53521138d /po/hy.po
parent3c24755e83ec6e7c916590af1b32605796301c38 (diff)
downloadcaja-extensions-25d2acb3543bbc6fbd8bf806b0bbc420adbac3b7.tar.bz2
caja-extensions-25d2acb3543bbc6fbd8bf806b0bbc420adbac3b7.tar.xz
Sync with Transifex
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po239
1 files changed, 118 insertions, 121 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index bac003a..b9f0a51 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -3,13 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
-# Siranush <[email protected]>, 2015
+# Siranush <[email protected]>, 2015-2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-07-13 12:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-08-07 16:37+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-16 17:14+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-01-18 12:54+0000\n"
"Last-Translator: Siranush <[email protected]>\n"
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,11 +31,11 @@ msgid ""
"<big><b>Unable to determine the program to run.</b></big>\n"
"\n"
"The item you selected cannot be open with administrator powers because the correct application cannot be determined."
-msgstr ""
+msgstr "<big><b>Անհնար է որոշել ծրագրի մեկնարկը: </b></big>\n\nՁեր ընտրած տարրը չի կարող բացվել ադմինիստրատորի հզորությամբ, որովհետև ճիշտ կիրառումը չի կարող որոշվել։"
#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Gksu"
-msgstr ""
+msgstr "Gksu"
#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Privilege granting extension"
@@ -134,11 +134,11 @@ msgstr "․չափափոխված"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:19
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:9
msgid "to file title"
-msgstr ""
+msgstr "ֆայլի տիտղոս"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:20
msgid "Resize in place"
-msgstr ""
+msgstr "Չափափոխել տեղում"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:21
msgid "_Resize"
@@ -157,17 +157,17 @@ msgstr "_Կրկին փորձել"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:291
#, c-format
msgid "Resizing image: %d of %d"
-msgstr ""
+msgstr "Պատկերի չափափոխում։%d %d"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:296
#, c-format
msgid "<i>Resizing \"%s\"</i>"
-msgstr ""
+msgstr "<i>Չափափոխում \"%s\"</i>"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:314
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:313
msgid "Please enter a valid filename suffix!"
-msgstr ""
+msgstr "Խնդրում ենք մուտքագրել վավերական ֆայլի վերջածանցը!"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:1
msgid "Rotate Images"
@@ -175,67 +175,67 @@ msgstr "Պտտել Նկարներ"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:2
msgid "<b>Image Rotation</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Նկարի պտտում</b>"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:3
msgid "Select an angle:"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրել անկյունը"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:4
msgid "Custom angle:"
-msgstr ""
+msgstr "Պատվերով անկյունը:"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:5
msgid "degrees clockwise"
-msgstr ""
+msgstr "աստիճան ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:8
msgid ".rotated"
-msgstr ""
+msgstr "․պտտված"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:10
msgid "Rotate in place"
-msgstr ""
+msgstr "Պտտել տեղում"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:11
msgid "_Rotate"
-msgstr ""
+msgstr "_Պտտել"
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:290
#, c-format
msgid "Rotating image: %d of %d"
-msgstr ""
+msgstr "Պտտվող նկար: %d of %d"
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:295
#, c-format
msgid "<i>Rotating \"%s\"</i>"
-msgstr ""
+msgstr "<i>Պտտում \"%s\"</i>"
#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Image Converter"
-msgstr ""
+msgstr "Նկարի Փոխակերպիչ"
#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Rotate and resize images"
-msgstr ""
+msgstr "Պտտել և չափափոխել նկարներ"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:426
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:439
msgid "Open in _Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Բացել _Տերմինալը"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:428
msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Բացել ներկայումս ընտրված թղթապանակը տերմինալում"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:430
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:440
msgid "Open the currently open folder in a terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Բացել ներկայումս բաց թղթապանակը տերմինալում"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:436
msgid "Open _Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Բացել _Տերմինալը"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:437
msgid "Open a terminal"
@@ -247,13 +247,13 @@ msgstr "Բացել տերմինալը"
#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Open terminals from folders"
-msgstr ""
+msgstr "Բացել տերմինալներ թղթապանակներից"
#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:1
msgid ""
"Whether opening a terminal on the desktop opens a terminal in the home "
"directory"
-msgstr ""
+msgstr "Արդյոք բացվող տերմինալը աշխատասեղանի վրա բացում է տերմինալ տուն դիրեկտորիայի մեջ"
#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
@@ -261,19 +261,19 @@ msgid ""
"in the home directory. Otherwise, it will be opened in the desktop "
"directory. Note that this key is irrelevant if the desktop directory is "
"identical to the home directory."
-msgstr ""
+msgstr "Եթե ճշգրիտ է, ապա բացելով տերմինալ աշխատասեղանի վրա կբացի տերմինալը գլխավոր թղթապանակի մեջ։ Հակառակ դեպքում, այն կարող է բացել է աշխատասեղանի թղթապանակը։ Նշենք, որ այս ստեղնը անտեղի է, եթե աշխատասեղանի թղթապանակը նույնականանում է գլխավոր թղթապանակի հետ։"
#: ../sendto/caja-nste.c:78 ../sendto/caja-nste.c:83
msgid "Send to..."
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկել դեպի․․․"
#: ../sendto/caja-nste.c:79
msgid "Send file by mail, instant message..."
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկել ֆայլը փոստով, ակնթարթային հաղորդագրություն..."
#: ../sendto/caja-nste.c:84
msgid "Send files by mail, instant message..."
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկել ֆայլերը փոստով, ակնթարթային հաղորդագրություն..."
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:578
msgid "Files"
@@ -282,32 +282,32 @@ msgstr "Ֆայլեր"
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:790
#, c-format
msgid "Expects URIs or filenames to be passed as options\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ակնկալում URI֊ներ կամ ֆայլի անուններ ընդունված, որպես տարբերակ\n"
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:810
#, c-format
msgid "Could not parse command-line options: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Չհաջողվեց վերլուծել հրամանային տողի տարբերակները: %s\n"
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:825
msgid "Could not load any plugins."
-msgstr ""
+msgstr "Չհաջողվեց բեռնել որևէ կոնտակտներ։"
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:828
msgid "Please verify your installation"
-msgstr ""
+msgstr "Խնդրում ենք ստուգել Ձեր տեղադրումը"
#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Send To"
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկել դեպի"
#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Integrates email clients and Pidgin"
-msgstr ""
+msgstr "Ինտեգրվել է էլփոստի հաճախորդներին և Pidgin"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:1
msgid "Send To..."
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկել դեպի․․․"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:2
msgid "_Send"
@@ -315,23 +315,23 @@ msgstr "_Ուղարկել"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:3
msgid "<b>Destination</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Նպատակակետ</b>"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:4
msgid "Send _as:"
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկել _որպես:"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:5
msgid "Send t_o:"
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկել դ_եպի:"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:6
msgid "<b>Compression</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Սեղմում</b>"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:7
msgid "Send _packed in:"
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկել _փաթեթավորված:"
#: ../sendto/plugins/emailclient/emailclient.c:263
msgid "Email"
@@ -339,150 +339,147 @@ msgstr "Էլփոստ"
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:419
msgid "Unable to send file"
-msgstr ""
+msgstr "Անհնար է ուղարկել ֆայլ"
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:420
msgid "There is no connection to gajim remote service."
-msgstr ""
+msgstr "gajim հեռավոր ծառայության կապ չկա։"
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:444 ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
msgid "Sending file failed"
-msgstr ""
+msgstr "Ֆայլի ուղարկումը ձախողվեց"
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:445
msgid "Recipient is missing."
-msgstr ""
+msgstr "Ստացողը բացակայում է."
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
msgid "Unknown recipient."
-msgstr ""
+msgstr "Անհայտ հասցեատեր."
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:507
msgid "Instant Message (Gajim)"
-msgstr ""
+msgstr "Ակնթարթային Հաղորդագրություն (Gajim)"
#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:92
msgid "New CD/DVD"
-msgstr ""
+msgstr "Նոր CD/DVD"
#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:99
msgid "Existing CD/DVD"
-msgstr ""
+msgstr "Գոյություն ունեցող CD/DVD"
#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:178
msgid "CD/DVD Creator"
-msgstr ""
+msgstr "CD/DVD Ստեղծող"
#: ../sendto/plugins/pidgin/pidgin.c:462
msgid "Instant Message (Pidgin)"
-msgstr ""
+msgstr "Ակնթարթային Հաղորդագրություն (Pidgin)"
#: ../sendto/plugins/removable-devices/removable-devices.c:248
msgid "Removable disks and shares"
-msgstr ""
+msgstr "Շարժական սկավառակներ և բաժնեմասեր"
#: ../sendto/plugins/upnp/upnp.c:309
msgid "UPnP Media Server"
-msgstr ""
+msgstr "UPnP Մեդիա Սերվեր"
-#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1050
+#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1 ../share/caja-share.c:1050
msgid "Share"
msgstr "Մասնաբաժին"
#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Allows to quickly share a folder"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս արագ կիսել թղթապանակը"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:123
+#: ../share/caja-share.c:123
#, c-format
msgid ""
"Caja needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share "
"it"
-msgstr ""
+msgstr "Caja պետք է ավելացնել որոշ թույլտվություններ ձեր \"%s\" թղթապանակներին, որպեսզի կիսեք այն"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:131
+#: ../share/caja-share.c:131
#, c-format
msgid ""
"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
"%s%s%sDo you want Caja to add these permissions to the folder automatically?"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" թղթապանակին անհրաժեշտ հետևյալ է լրացուցիչ թույլտվությունները կիսեվելու աշխատանքի համար․\n%s%s%sՑանկանո՞ւմ եք Caja֊ն թղթապանակում ավելացնի այդ թույլտվություններ ինքնաբերաբար։"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:135
+#: ../share/caja-share.c:135
msgid " - read permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - կարդալ թույլտվություն ուրիշների կողմից\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:136
+#: ../share/caja-share.c:136
msgid " - write permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - գրել թույլտվություն ուրիշների կողմից\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:137
+#: ../share/caja-share.c:137
msgid " - execute permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr "- կատարել թույլտվություն մյուսների կողմից\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:141
+#: ../share/caja-share.c:141
msgid "Add the permissions automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացնել թույլտվությունները ինքնաբերաբար"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:167
+#: ../share/caja-share.c:167
#, c-format
msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Չի հաղոջվում փոխել թղէապանակի թույլտվությունները \"%s\""
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:446
+#: ../share/caja-share.c:446
msgid "Share name is too long"
-msgstr ""
+msgstr "Կիսել անունը չափազանց երկար է"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:480
+#: ../share/caja-share.c:480
msgid "The share name cannot be empty"
-msgstr ""
+msgstr "Կիսված անունը չի կարող դատարկ լինել"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:493
+#: ../share/caja-share.c:493
#, c-format
msgid "Error while getting share information: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ, մինչ կիսված տեղեկատվության ստանալը: %s"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:503
+#: ../share/caja-share.c:503
msgid "Another share has the same name"
-msgstr ""
+msgstr "Մեկ այլ մասնաբաժինը ունի նույն անունը"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:786
+#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:786
msgid "Modify _Share"
-msgstr ""
+msgstr "Փոփոխել _Բաժինը"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:788
+#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:788
msgid "Create _Share"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծել _Բաժին"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:678
+#: ../share/caja-share.c:678
msgid "There was an error while getting the sharing information"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղի է ունեցել սխալ, մինչ բաժանվող ինֆորմացիայի ստացումը"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1110
+#: ../share/caja-share.c:1110
msgid "Folder Sharing"
-msgstr ""
+msgstr "Թղթապանակի Բաժանում"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1151
+#: ../share/caja-share.c:1151
msgid "Sharing Options"
-msgstr ""
+msgstr "Բաժանման Տարբերակներ"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1152
+#: ../share/caja-share.c:1152
msgid "Share this Folder"
msgstr "Կիսել այս թղթապանակը"
#: ../share/share-dialog.ui.h:1
msgid "<big><b>Folder Sharing</b></big>"
-msgstr ""
+msgstr "<big><b>Թղթապանակի Թաժանում</b></big>"
#: ../share/share-dialog.ui.h:2
msgid "Share _name:"
-msgstr ""
+msgstr "Բաժանե _անուն․"
#: ../share/share-dialog.ui.h:3
msgid "Share this _folder"
-msgstr ""
+msgstr "Բաժանել այս _թղթապանակը"
#: ../share/share-dialog.ui.h:4
msgid "Co_mment:"
@@ -490,81 +487,81 @@ msgstr "Մե_կնաբանություն։"
#: ../share/share-dialog.ui.h:5
msgid "_Allow others to create and delete files in this folder"
-msgstr ""
+msgstr "_Թույլ տալ, որ մյուսները ստեղծեն և ջնջեն ֆայլեր այս թղթապանակում"
#: ../share/share-dialog.ui.h:6
msgid "_Guest access (for people without a user account)"
-msgstr ""
+msgstr "_Հյուրի հնարավորությունները (առանց օգտատիրոջ հաշիվ ունեցող մարդկանց համար)"
#: ../share/shares.c:123
#, c-format
msgid "%s %s %s returned with signal %d"
-msgstr ""
+msgstr "%s %s %s վերադարձավ ազդանշանով %d"
#: ../share/shares.c:132
#, c-format
msgid "%s %s %s failed for an unknown reason"
-msgstr ""
+msgstr "%s %s %s ձախողվեց անհայտ պատճառներով"
#: ../share/shares.c:152
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "'net usershare' վերադարձված սխալ %d: %s"
#: ../share/shares.c:154
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d"
-msgstr ""
+msgstr "'net usershare' վերադարձված սխալ %d"
#: ../share/shares.c:185
#, c-format
msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
-msgstr ""
+msgstr "ելքը 'net usershare' անվավեր է UTF-8 կոդավորմանը"
-#: ../share/shares.c:440 ../share/shares.c:614
+#: ../share/shares.c:439 ../share/shares.c:613
#, c-format
msgid "Failed"
msgstr "Ձախողվեց"
-#: ../share/shares.c:548
+#: ../share/shares.c:547
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned with signal %d"
-msgstr ""
+msgstr "Samba's testparm վերադաձվել է ազդանշանով %d"
-#: ../share/shares.c:554
+#: ../share/shares.c:553
#, c-format
msgid "Samba's testparm failed for an unknown reason"
-msgstr ""
+msgstr "Samba's testparm ձախողվեց անհայտ պատճառներով"
-#: ../share/shares.c:569
+#: ../share/shares.c:568
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Samba's testparm վերադարձված սխալ %d: %s"
-#: ../share/shares.c:571
+#: ../share/shares.c:570
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d"
-msgstr ""
+msgstr "Samba's testparm վերադարձված սխալ %d"
-#: ../share/shares.c:682
+#: ../share/shares.c:681
#, c-format
msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
-msgstr ""
+msgstr "Հնարավոր չէ հեռացնել մասնաբաժինը %s ուղղու համար, որի ճանապարհը կիսաված չէ"
-#: ../share/shares.c:728
+#: ../share/shares.c:727
#, c-format
msgid ""
"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
"first and add a new one"
-msgstr ""
+msgstr "Հնարավոր չէ փոխել ուղին գոյություն ունեցող մասնաբաժնի։ Խնդրում ենք հեռացնել հին առաջին մասնաբաժինը և ավելացնել նորը"
#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:109
-msgid "Set as wallpaper..."
-msgstr ""
+msgid "Set as wallpaper"
+msgstr "Սահմանել որպես պաստառ"
#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:110
-msgid "Set image as the current wallpaper..."
-msgstr ""
+msgid "Set image as the current wallpaper"
+msgstr "Սահմանել պատկերը որպես ներկայիս պաստառ"
#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Wallpaper"
@@ -572,4 +569,4 @@ msgstr "Պաստառ"
#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Allows to quickly set wallpaper"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս արագ ստեղծել պաստառ"