summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po392
1 files changed, 236 insertions, 156 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index f9d8d65..714ca64 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -1,20 +1,19 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Copyright (C) YEAR MATE Desktop Environment team
+# This file is distributed under the same license as the caja-extensions package.
# FIRST AUTHOR <[email protected]>, YEAR.
#
# Translators:
# Davit Mayilyan <[email protected]>, 2018
-# Siranush <[email protected]>, 2018
+# Siranush <[email protected]>, 2019
#
-#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-11 14:12+0100\n"
+"Project-Id-Version: caja-extensions 1.23.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/mate-desktop/caja-extensions\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-12-24 15:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 15:02+0000\n"
-"Last-Translator: Siranush <[email protected]>, 2018\n"
+"Last-Translator: Siranush <[email protected]>, 2019\n"
"Language-Team: Armenian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -22,15 +21,15 @@ msgstr ""
"Language: hy\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: ../gksu/libcaja-gksu.c:135
+#: gksu/libcaja-gksu.c:135
msgid "Open as administrator"
msgstr "Բացել որպես կառավարիչ"
-#: ../gksu/libcaja-gksu.c:136
+#: gksu/libcaja-gksu.c:136
msgid "Opens the file with administrator privileges"
msgstr "Ֆայլը բացել ադմինիստրատորի արտոնություններով"
-#: ../gksu/libcaja-gksu.c:223
+#: gksu/libcaja-gksu.c:223
msgid ""
"<big><b>Unable to determine the program to run.</b></big>\n"
"\n"
@@ -40,239 +39,270 @@ msgstr ""
"\n"
"Ձեր ընտրած տարրը չի կարող բացվել ադմինիստրատորի հզորությամբ, որովհետև ճիշտ կիրառումը չի կարող որոշվել։"
-#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:1
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
+#. file name)!
+#: gksu/libcaja-gksu.caja-extension.desktop.in.in:4
+msgid "system"
+msgstr ""
+
+#: gksu/libcaja-gksu.caja-extension.desktop.in.in:5
msgid "Gksu"
msgstr "Gksu"
-#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:2
+#: gksu/libcaja-gksu.caja-extension.desktop.in.in:6
msgid "Privilege granting extension"
msgstr "Արտոնության տրամադրումը երկարացնել"
-#: ../image-converter/caja-image-converter.c:120
+#: gksu/libcaja-gksu.caja-extension.desktop.in.in:8
+msgid "Copyright (C) 2002-2005 Gustavo Noronha Silva"
+msgstr ""
+
+#: image-converter/caja-image-converter.c:120
msgid "_Resize Images..."
msgstr "_Չափափոխել Նկարներ ..."
-#: ../image-converter/caja-image-converter.c:121
+#: image-converter/caja-image-converter.c:121
msgid "Resize each selected image"
msgstr "Չափափոխել ընտրված յուրաքանչյուր պատկերը"
-#: ../image-converter/caja-image-converter.c:130
+#: image-converter/caja-image-converter.c:130
msgid "Ro_tate Images..."
msgstr "Պտ_տել Պատկերներ..."
-#: ../image-converter/caja-image-converter.c:131
+#: image-converter/caja-image-converter.c:131
msgid "Rotate each selected image"
msgstr "Պտտեցնել ընտրված յուրաքանչյուր պատկեր"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:1
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:55
msgid "Resize Images"
msgstr "Փոփոխել նկարների չափսերը"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:2
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:73
msgid "<b>Image Size</b>"
msgstr "<b>Նկարի Չափը</b>"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:3
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:110
msgid "Select a size:"
msgstr "Ընտրել չափը:"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:4
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:131
msgid "96x96"
msgstr "96x96"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:5
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:132
msgid "128x128"
msgstr "128x128"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:6
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:133
msgid "640x480"
msgstr "640x480"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:7
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:134
msgid "800x600"
msgstr "800x600"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:8
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:135
msgid "1024x768"
msgstr "1024x768"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:9
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:136
msgid "1280x960"
msgstr "1280x960"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:10
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:155
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:301
msgid "pixels"
msgstr "պիքսելներ"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:11
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:177
msgid "Scale:"
msgstr "Սանդղակ:"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:12
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:210
msgid "percent"
msgstr "Տոկոս"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:13
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:232
msgid "Custom size:"
msgstr "Պատվերով չափը:"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:14
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:251
msgid "Width:"
msgstr "Լայնություն։"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:15
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:276
msgid "Height:"
msgstr "Բարձրություն։"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:16
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:6
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:335
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:172
msgid "<b>Filename</b>"
msgstr "<b>Ֆայլի անուն</b>"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:17
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:7
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:372
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:206
msgid "Append"
msgstr "Ավելացնել"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:18
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:390
msgid ".resized"
msgstr "․չափափոխված"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:19
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:9
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:402
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:228
msgid "to file title"
msgstr "ֆայլի տիտղոս"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:20
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:419
msgid "Resize in place"
msgstr "Չափափոխել տեղում"
-#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:21
+#: image-converter/caja-image-resize.ui:478
msgid "_Resize"
msgstr "_ Չափը փոխել"
-#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:211
-#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:208
+#: image-converter/caja-image-resizer.c:207
+#: image-converter/caja-image-rotator.c:204
msgid "_Skip"
msgstr "_Բաց թողնել"
-#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:213
-#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:210
+#: image-converter/caja-image-resizer.c:209
+#: image-converter/caja-image-rotator.c:206
msgid "_Retry"
msgstr "_Կրկին փորձել"
-#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:291
+#: image-converter/caja-image-resizer.c:287
#, c-format
msgid "Resizing image: %d of %d"
msgstr "Պատկերի չափափոխում։%d %d"
-#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:296
+#: image-converter/caja-image-resizer.c:292
#, c-format
msgid "<i>Resizing \"%s\"</i>"
msgstr "<i>Չափափոխում \"%s\"</i>"
-#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:314
-#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:313
+#: image-converter/caja-image-resizer.c:310
+#: image-converter/caja-image-rotator.c:309
msgid "Please enter a valid filename suffix!"
msgstr "Խնդրում ենք մուտքագրել վավերական ֆայլի վերջածանցը!"
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:1
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:31
msgid "Rotate Images"
msgstr "Պտտել Նկարներ"
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:2
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:46
msgid "<b>Image Rotation</b>"
msgstr "<b>Նկարի պտտում</b>"
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:3
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:79
msgid "Select an angle:"
msgstr "Ընտրել անկյունը"
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:4
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:117
msgid "Custom angle:"
msgstr "Պատվերով անկյունը:"
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:5
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:143
msgid "degrees clockwise"
msgstr "աստիճան ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ"
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:8
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:219
msgid ".rotated"
msgstr "․պտտված"
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:10
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:242
msgid "Rotate in place"
msgstr "Պտտել տեղում"
-#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:11
+#: image-converter/caja-image-rotate.ui:288
msgid "_Rotate"
msgstr "_Պտտել"
-#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:290
+#: image-converter/caja-image-rotator.c:286
#, c-format
msgid "Rotating image: %d of %d"
msgstr "Պտտվող նկար: %d of %d"
-#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:295
+#: image-converter/caja-image-rotator.c:291
#, c-format
msgid "<i>Rotating \"%s\"</i>"
msgstr "<i>Պտտում \"%s\"</i>"
-#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:1
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
+#. file name)!
+#: image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.desktop.in.in:4
+msgid "image"
+msgstr ""
+
+#: image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.desktop.in.in:5
msgid "Image Converter"
msgstr "Նկարի Փոխակերպիչ"
-#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:2
+#: image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.desktop.in.in:6
msgid "Rotate and resize images"
msgstr "Պտտել և չափափոխել նկարներ"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:459
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:472
+#: image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.desktop.in.in:8
+msgid "Copyright (C) 2004-2005 Jürg Billeter"
+msgstr ""
+
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:459
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:472
msgid "Open in _Terminal"
msgstr "Բացել _Տերմինալը"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:461
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:461
msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
msgstr "Բացել ներկայումս ընտրված թղթապանակը տերմինալում"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:463
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:473
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:463
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:473
msgid "Open the currently open folder in a terminal"
msgstr "Բացել ներկայումս բաց թղթապանակը տերմինալում"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:469
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:469
msgid "Open _Terminal"
msgstr "Բացել _Տերմինալը"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:470
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:470
msgid "Open a terminal"
msgstr "Բացել տերմինալը"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:563
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:563
msgid "Open at Home if trying to open on desktop"
msgstr ""
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:566
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:566
msgid "Terminal application:"
msgstr ""
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:586
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:586
msgid "Close"
msgstr "Փակ"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:592
+#: open-terminal/caja-open-terminal.c:592
msgid "open-terminal Configuration"
msgstr ""
-#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:1
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
+#. file name)!
+#: open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.desktop.in.in:4
+msgid "terminal"
+msgstr ""
+
+#: open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.desktop.in.in:5
msgid "Open terminal"
msgstr "Բացել տերմինալը"
-#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:2
+#: open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.desktop.in.in:6
msgid "Open terminals from folders"
msgstr "Բացել տերմինալներ թղթապանակներից"
-#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:1
+#: open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.desktop.in.in:8
+msgid "Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+
+#: open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in:5
msgid ""
"Whether opening a terminal on the desktop opens a terminal in the home "
"directory"
@@ -280,7 +310,7 @@ msgstr ""
"Արդյոք բացվող տերմինալը աշխատասեղանի վրա բացում է տերմինալ տուն դիրեկտորիայի"
" մեջ"
-#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:2
+#: open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in:6
msgid ""
"If set to true, then opening a terminal on the desktop will open a terminal "
"in the home directory. Otherwise, it will be opened in the desktop "
@@ -292,137 +322,176 @@ msgstr ""
"թղթապանակը։ Նշենք, որ այս ստեղնը անտեղի է, եթե աշխատասեղանի թղթապանակը "
"նույնականանում է գլխավոր թղթապանակի հետ։"
-#: ../sendto/caja-nste.c:78 ../sendto/caja-nste.c:83
+#: sendto/caja-nste.c:78 sendto/caja-nste.c:83
msgid "Send to..."
msgstr "Ուղարկել դեպի․․․"
-#: ../sendto/caja-nste.c:79
+#: sendto/caja-nste.c:79
msgid "Send file by mail, instant message..."
msgstr "Ուղարկել ֆայլը փոստով, ակնթարթային հաղորդագրություն..."
-#: ../sendto/caja-nste.c:84
+#: sendto/caja-nste.c:84
msgid "Send files by mail, instant message..."
msgstr "Ուղարկել ֆայլերը փոստով, ակնթարթային հաղորդագրություն..."
-#: ../sendto/caja-sendto-command.c:578
+#: sendto/caja-sendto-command.c:578
msgid "Files"
msgstr "Ֆայլեր"
-#: ../sendto/caja-sendto-command.c:790
-#, c-format
+#: sendto/caja-sendto-command.c:790
msgid "Expects URIs or filenames to be passed as options\n"
msgstr "Ակնկալում URI֊ներ կամ ֆայլի անուններ ընդունված, որպես տարբերակ\n"
-#: ../sendto/caja-sendto-command.c:810
+#: sendto/caja-sendto-command.c:810
#, c-format
msgid "Could not parse command-line options: %s\n"
msgstr "Չհաջողվեց վերլուծել հրամանային տողի տարբերակները: %s\n"
-#: ../sendto/caja-sendto-command.c:825
+#: sendto/caja-sendto-command.c:825
msgid "Could not load any plugins."
msgstr "Չհաջողվեց բեռնել որևէ կոնտակտներ։"
-#: ../sendto/caja-sendto-command.c:828
+#: sendto/caja-sendto-command.c:828
msgid "Please verify your installation"
msgstr "Խնդրում ենք ստուգել Ձեր տեղադրումը"
-#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:1
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
+#. file name)!
+#: sendto/libcaja-sendto.caja-extension.desktop.in.in:4
+msgid "mail-send"
+msgstr ""
+
+#: sendto/libcaja-sendto.caja-extension.desktop.in.in:5
msgid "Send To"
msgstr "Ուղարկել դեպի"
-#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:2
+#: sendto/libcaja-sendto.caja-extension.desktop.in.in:6
msgid "Integrates email clients and Pidgin"
msgstr "Ինտեգրվել է էլփոստի հաճախորդներին և Pidgin"
-#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:1
+#: sendto/libcaja-sendto.caja-extension.desktop.in.in:8
+msgid "Copyright (C) 2004 Roberto Majadas"
+msgstr ""
+
+#: sendto/org.mate.Caja.Sendto.gschema.xml.in:6
+msgid "Last plugin used to send"
+msgstr ""
+
+#: sendto/org.mate.Caja.Sendto.gschema.xml.in:7
+msgid ""
+"Used to store which plugin was used the last time files were sent using "
+"caja-sendto."
+msgstr ""
+
+#: sendto/org.mate.Caja.Sendto.gschema.xml.in:14
+msgid "Last type of archive used"
+msgstr ""
+
+#: sendto/org.mate.Caja.Sendto.gschema.xml.in:15
+msgid ""
+"Used to store which type of archive was used the last time (0: zip, 1: "
+"tar.gz, 2: tar.bz2)."
+msgstr ""
+
+#: sendto/caja-sendto.ui:24
msgid "Send To..."
msgstr "Ուղարկել Դեպի․․․"
-#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:2
+#: sendto/caja-sendto.ui:100
msgid "_Send"
msgstr "_Ուղարկել"
-#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:3
+#: sendto/caja-sendto.ui:149
msgid "<b>Destination</b>"
msgstr "<b>Նպատակակետ</b>"
-#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:4
+#: sendto/caja-sendto.ui:192
msgid "Send _as:"
msgstr "Ուղարկել _որպես:"
-#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:5
+#: sendto/caja-sendto.ui:234
msgid "Send t_o:"
msgstr "Ուղարկել դ_եպի:"
-#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:6
+#: sendto/caja-sendto.ui:300
msgid "<b>Compression</b>"
msgstr "<b>Սեղմում</b>"
-#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:7
+#: sendto/caja-sendto.ui:341
msgid "Send _packed in:"
msgstr "Ուղարկել _փաթեթավորված:"
-#: ../sendto/plugins/emailclient/emailclient.c:263
+#: sendto/plugins/emailclient/emailclient.c:263
msgid "Email"
msgstr "Էլփոստ"
-#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:419
+#: sendto/plugins/gajim/gajim.c:419
msgid "Unable to send file"
msgstr "Անհնար է ուղարկել ֆայլ"
-#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:420
+#: sendto/plugins/gajim/gajim.c:420
msgid "There is no connection to gajim remote service."
msgstr "gajim հեռավոր ծառայության կապ չկա։"
-#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:444 ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
+#: sendto/plugins/gajim/gajim.c:444 sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
msgid "Sending file failed"
msgstr "Ֆայլի ուղարկումը ձախողվեց"
-#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:445
+#: sendto/plugins/gajim/gajim.c:445
msgid "Recipient is missing."
msgstr "Ստացողը բացակայում է."
-#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
+#: sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
msgid "Unknown recipient."
msgstr "Անհայտ հասցեատեր."
-#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:507
+#: sendto/plugins/gajim/gajim.c:507
msgid "Instant Message (Gajim)"
msgstr "Ակնթարթային Հաղորդագրություն (Gajim)"
-#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:92
+#: sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:92
msgid "New CD/DVD"
msgstr "Նոր CD/DVD"
-#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:99
+#: sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:99
msgid "Existing CD/DVD"
msgstr "Գոյություն ունեցող CD/DVD"
-#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:178
+#: sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:178
msgid "CD/DVD Creator"
msgstr "CD/DVD Ստեղծող"
-#: ../sendto/plugins/pidgin/pidgin.c:462
+#: sendto/plugins/pidgin/pidgin.c:462
msgid "Instant Message (Pidgin)"
msgstr "Ակնթարթային Հաղորդագրություն (Pidgin)"
-#: ../sendto/plugins/removable-devices/removable-devices.c:248
+#: sendto/plugins/removable-devices/removable-devices.c:248
msgid "Removable disks and shares"
msgstr "Շարժական սկավառակներ և բաժնեմասեր"
-#: ../sendto/plugins/upnp/upnp.c:309
+#: sendto/plugins/upnp/upnp.c:313
msgid "UPnP Media Server"
msgstr "UPnP Մեդիա Սերվեր"
-#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1 ../share/caja-share.c:1063
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
+#. file name)!
+#: share/libcaja-share.caja-extension.desktop.in.in:4
+msgid "folder-remote"
+msgstr ""
+
+#: share/libcaja-share.caja-extension.desktop.in.in:5 share/caja-share.c:1063
msgid "Share"
msgstr "Մասնաբաժին"
-#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:2
+#: share/libcaja-share.caja-extension.desktop.in.in:6
msgid "Allows to quickly share a folder"
msgstr "Թույլ է տալիս արագ կիսել թղթապանակը"
-#: ../share/caja-share.c:123
+#: share/libcaja-share.caja-extension.desktop.in.in:8
+msgid "Copyright (C) 2005 Ethium, Inc."
+msgstr ""
+
+#: share/caja-share.c:123
#, c-format
msgid ""
"Caja needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share "
@@ -431,7 +500,7 @@ msgstr ""
"Caja պետք է ավելացնել որոշ թույլտվություններ ձեր \"%s\" թղթապանակներին, "
"որպեսզի կիսեք այն"
-#: ../share/caja-share.c:131
+#: share/caja-share.c:131
#, c-format
msgid ""
"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
@@ -440,151 +509,147 @@ msgstr ""
"\"%s\" թղթապանակին անհրաժեշտ հետևյալ է լրացուցիչ թույլտվությունները կիսեվելու աշխատանքի համար․\n"
"%s%s%sՑանկանո՞ւմ եք Caja֊ն թղթապանակում ավելացնի այդ թույլտվություններ ինքնաբերաբար։"
-#: ../share/caja-share.c:135
+#: share/caja-share.c:135
msgid " - read permission by others\n"
msgstr " - կարդալ թույլտվություն ուրիշների կողմից\n"
-#: ../share/caja-share.c:136
+#: share/caja-share.c:136
msgid " - write permission by others\n"
msgstr " - գրել թույլտվություն ուրիշների կողմից\n"
-#: ../share/caja-share.c:137
+#: share/caja-share.c:137
msgid " - execute permission by others\n"
msgstr "- կատարել թույլտվություն մյուսների կողմից\n"
-#: ../share/caja-share.c:141
+#: share/caja-share.c:141
msgid "Add the permissions automatically"
msgstr "Ավելացնել թույլտվությունները ինքնաբերաբար"
-#: ../share/caja-share.c:167
+#: share/caja-share.c:167
#, c-format
msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
msgstr "Չի հաղոջվում փոխել թղէապանակի թույլտվությունները \"%s\""
-#: ../share/caja-share.c:451
+#: share/caja-share.c:451
msgid "Share name is too long"
msgstr "Կիսել անունը չափազանց երկար է"
-#: ../share/caja-share.c:493
+#: share/caja-share.c:493
msgid "The share name cannot be empty"
msgstr "Կիսված անունը չի կարող դատարկ լինել"
-#: ../share/caja-share.c:506
+#: share/caja-share.c:506
#, c-format
msgid "Error while getting share information: %s"
msgstr "Սխալ, մինչ կիսված տեղեկատվության ստանալը: %s"
-#: ../share/caja-share.c:516
+#: share/caja-share.c:516
msgid "Another share has the same name"
msgstr "Մեկ այլ մասնաբաժինը ունի նույն անունը"
-#: ../share/caja-share.c:563 ../share/caja-share.c:799
+#: share/caja-share.c:563 share/caja-share.c:799
msgid "Modify _Share"
msgstr "Փոփոխել _Բաժինը"
-#: ../share/caja-share.c:563 ../share/caja-share.c:801
+#: share/caja-share.c:563 share/caja-share.c:801
msgid "Create _Share"
msgstr "Ստեղծել _Բաժին"
-#: ../share/caja-share.c:691
+#: share/caja-share.c:691
msgid "There was an error while getting the sharing information"
msgstr "Տեղի է ունեցել սխալ, մինչ բաժանվող ինֆորմացիայի ստացումը"
-#: ../share/caja-share.c:1123
+#: share/caja-share.c:1123
msgid "Folder Sharing"
msgstr "Թղթապանակի Բաժանում"
-#: ../share/caja-share.c:1164
+#: share/caja-share.c:1164
msgid "Sharing Options"
msgstr "Բաժանման Տարբերակներ"
-#: ../share/caja-share.c:1165
+#: share/caja-share.c:1165
msgid "Share this Folder"
msgstr "Կիսել այս թղթապանակը"
-#: ../share/share-dialog.ui.h:1
+#: share/share-dialog.ui:27
msgid "<big><b>Folder Sharing</b></big>"
msgstr "<big><b>Թղթապանակի Թաժանում</b></big>"
-#: ../share/share-dialog.ui.h:2
+#: share/share-dialog.ui:75
msgid "Share _name:"
msgstr "Բաժանե _անուն․"
-#: ../share/share-dialog.ui.h:3
+#: share/share-dialog.ui:108
msgid "Share this _folder"
msgstr "Բաժանել այս _թղթապանակը"
-#: ../share/share-dialog.ui.h:4
+#: share/share-dialog.ui:139
msgid "Co_mment:"
msgstr "Մե_կնաբանություն։"
-#: ../share/share-dialog.ui.h:5
+#: share/share-dialog.ui:170
msgid "_Allow others to create and delete files in this folder"
msgstr "_Թույլ տալ, որ մյուսները ստեղծեն և ջնջեն ֆայլեր այս թղթապանակում"
-#: ../share/share-dialog.ui.h:6
+#: share/share-dialog.ui:187
msgid "_Guest access (for people without a user account)"
msgstr ""
"_Հյուրի հնարավորությունները (առանց օգտատիրոջ հաշիվ ունեցող մարդկանց համար)"
-#: ../share/shares.c:123
+#: share/shares.c:123
#, c-format
msgid "%s %s %s returned with signal %d"
msgstr "%s %s %s վերադարձավ ազդանշանով %d"
-#: ../share/shares.c:132
+#: share/shares.c:132
#, c-format
msgid "%s %s %s failed for an unknown reason"
msgstr "%s %s %s ձախողվեց անհայտ պատճառներով"
-#: ../share/shares.c:152
+#: share/shares.c:152
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d: %s"
msgstr "'net usershare' վերադարձված սխալ %d: %s"
-#: ../share/shares.c:154
+#: share/shares.c:154
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d"
msgstr "'net usershare' վերադարձված սխալ %d"
-#: ../share/shares.c:185
-#, c-format
+#: share/shares.c:185
msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
msgstr "ելքը 'net usershare' անվավեր է UTF-8 կոդավորմանը"
-#: ../share/shares.c:439 ../share/shares.c:613
-#, c-format
+#: share/shares.c:439 share/shares.c:613
msgid "Failed"
msgstr "Ձախողվեց"
-#: ../share/shares.c:547
+#: share/shares.c:547
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned with signal %d"
msgstr "Samba's testparm վերադաձվել է ազդանշանով %d"
-#: ../share/shares.c:553
-#, c-format
+#: share/shares.c:553
msgid "Samba's testparm failed for an unknown reason"
msgstr "Samba's testparm ձախողվեց անհայտ պատճառներով"
-#: ../share/shares.c:568
+#: share/shares.c:568
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d: %s"
msgstr "Samba's testparm վերադարձված սխալ %d: %s"
-#: ../share/shares.c:570
+#: share/shares.c:570
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d"
msgstr "Samba's testparm վերադարձված սխալ %d"
-#: ../share/shares.c:681
+#: share/shares.c:681
#, c-format
msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
msgstr ""
"Հնարավոր չէ հեռացնել մասնաբաժինը %s ուղղու համար, որի ճանապարհը կիսաված չէ"
-#: ../share/shares.c:727
-#, c-format
+#: share/shares.c:727
msgid ""
"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
"first and add a new one"
@@ -592,34 +657,49 @@ msgstr ""
"Հնարավոր չէ փոխել ուղին գոյություն ունեցող մասնաբաժնի։ Խնդրում ենք հեռացնել "
"հին առաջին մասնաբաժինը և ավելացնել նորը"
-#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:109
+#: wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:109
msgid "Set as wallpaper"
msgstr "Սահմանել որպես պաստառ"
-#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:110
+#: wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:110
msgid "Set image as the current wallpaper"
msgstr "Սահմանել պատկերը որպես ներկայիս պաստառ"
-#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:1
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
+#. file name)!
+#: wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.desktop.in.in:4
+#: xattr-tags/libcaja-xattr-tags.caja-extension.desktop.in.in:4
+msgid "desktop"
+msgstr "աշխատանքային սեղան"
+
+#: wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.desktop.in.in:5
msgid "Wallpaper"
msgstr "Պաստառ"
-#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:2
+#: wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.desktop.in.in:6
msgid "Allows to quickly set wallpaper"
msgstr "Թույլ է տալիս արագ ստեղծել պաստառ"
-#: ../xattr-tags/caja-xattr-tags-extension.c:177
+#: wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.desktop.in.in:8
+msgid "Copyright (C) 2014 Stefano Karapetsas"
+msgstr ""
+
+#: xattr-tags/caja-xattr-tags-extension.c:177
msgid "Tags"
msgstr "Թեգ"
-#: ../xattr-tags/caja-xattr-tags-extension.c:178
+#: xattr-tags/caja-xattr-tags-extension.c:178
msgid "Tags stored in extended attributes"
msgstr ""
-#: ../xattr-tags/libcaja-xattr-tags.caja-extension.in.in.h:1
+#: xattr-tags/libcaja-xattr-tags.caja-extension.desktop.in.in:5
msgid "xattr Tags"
msgstr ""
-#: ../xattr-tags/libcaja-xattr-tags.caja-extension.in.in.h:2
+#: xattr-tags/libcaja-xattr-tags.caja-extension.desktop.in.in:6
msgid "View tags stored in extended attributes"
msgstr ""
+
+#: xattr-tags/libcaja-xattr-tags.caja-extension.desktop.in.in:8
+msgid "Copyright (C) 2016 Felipe Barriga Richards"
+msgstr ""