summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
blob: 05b138d3321a738a009b151d587f140345c6cd1b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Siranush <ss.m.95@mail.ru>, 2015-2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-13 21:29+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-13 18:29+0000\n"
"Last-Translator: Vlad Orlov <monsta@inbox.ru>\n"
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hy\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../gksu/libcaja-gksu.c:135
msgid "Open as administrator"
msgstr "Բացել որպես կառավարիչ"

#: ../gksu/libcaja-gksu.c:136
msgid "Opens the file with administrator privileges"
msgstr "Ֆայլը բացել ադմինիստրատորի արտոնություններով"

#: ../gksu/libcaja-gksu.c:223
msgid ""
"<big><b>Unable to determine the program to run.</b></big>\n"
"\n"
"The item you selected cannot be open with administrator powers because the correct application cannot be determined."
msgstr "<big><b>Անհնար է որոշել ծրագրի մեկնարկը: </b></big>\n\nՁեր ընտրած տարրը չի կարող բացվել ադմինիստրատորի հզորությամբ, որովհետև ճիշտ կիրառումը չի կարող որոշվել։"

#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Gksu"
msgstr "Gksu"

#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Privilege granting extension"
msgstr "Արտոնության տրամադրումը երկարացնել"

#: ../image-converter/caja-image-converter.c:120
msgid "_Resize Images..."
msgstr "_Չափափոխել Նկարներ ..."

#: ../image-converter/caja-image-converter.c:121
msgid "Resize each selected image"
msgstr "Չափափոխել ընտրված յուրաքանչյուր պատկերը"

#: ../image-converter/caja-image-converter.c:130
msgid "Ro_tate Images..."
msgstr "Պտ_տել Պատկերներ..."

#: ../image-converter/caja-image-converter.c:131
msgid "Rotate each selected image"
msgstr "Պտտեցնել  ընտրված յուրաքանչյուր պատկեր"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:1
msgid "Resize Images"
msgstr "Փոփոխել նկարների չափսերը"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:2
msgid "<b>Image Size</b>"
msgstr "<b>Նկարի Չափը</b>"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:3
msgid "Select a size:"
msgstr "Ընտրել չափը:"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:4
msgid "96x96"
msgstr "96x96"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:5
msgid "128x128"
msgstr "128x128"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:6
msgid "640x480"
msgstr "640x480"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:7
msgid "800x600"
msgstr "800x600"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:8
msgid "1024x768"
msgstr "1024x768"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:9
msgid "1280x960"
msgstr "1280x960"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:10
msgid "pixels"
msgstr "պիքսել"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:11
msgid "Scale:"
msgstr "Սանդղակ:"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:12
msgid "percent"
msgstr "Տոկոս"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:13
msgid "Custom size:"
msgstr "Պատվերով չափը:"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:14
msgid "Width:"
msgstr "Լայնություն"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:15
msgid "Height:"
msgstr "Բարձրություն։"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:16
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:6
msgid "<b>Filename</b>"
msgstr "<b>Ֆայլի անուն</b>"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:17
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:7
msgid "Append"
msgstr "Ավելացնել"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:18
msgid ".resized"
msgstr "․չափափոխված"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:19
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:9
msgid "to file title"
msgstr "ֆայլի տիտղոս"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:20
msgid "Resize in place"
msgstr "Չափափոխել տեղում"

#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:21
msgid "_Resize"
msgstr "_ Չափը փոխել"

#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:211
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:208
msgid "_Skip"
msgstr "_Բաց թողնել"

#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:213
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:210
msgid "_Retry"
msgstr "_Կրկին փորձել"

#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:291
#, c-format
msgid "Resizing image: %d of %d"
msgstr "Պատկերի չափափոխում։%d %d"

#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:296
#, c-format
msgid "<i>Resizing \"%s\"</i>"
msgstr "<i>Չափափոխում \"%s\"</i>"

#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:314
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:313
msgid "Please enter a valid filename suffix!"
msgstr "Խնդրում ենք մուտքագրել վավերական ֆայլի վերջածանցը!"

#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:1
msgid "Rotate Images"
msgstr "Պտտել Նկարներ"

#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:2
msgid "<b>Image Rotation</b>"
msgstr "<b>Նկարի պտտում</b>"

#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:3
msgid "Select an angle:"
msgstr "Ընտրել անկյունը"

#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:4
msgid "Custom angle:"
msgstr "Պատվերով անկյունը:"

#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:5
msgid "degrees clockwise"
msgstr "աստիճան ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ"

#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:8
msgid ".rotated"
msgstr "․պտտված"

#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:10
msgid "Rotate in place"
msgstr "Պտտել տեղում"

#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:11
msgid "_Rotate"
msgstr "_Պտտել"

#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:290
#, c-format
msgid "Rotating image: %d of %d"
msgstr "Պտտվող նկար: %d of %d"

#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:295
#, c-format
msgid "<i>Rotating \"%s\"</i>"
msgstr "<i>Պտտում \"%s\"</i>"

#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Image Converter"
msgstr "Նկարի Փոխակերպիչ"

#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Rotate and resize images"
msgstr "Պտտել և չափափոխել նկարներ"

#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:433
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:446
msgid "Open in _Terminal"
msgstr "Բացել  _Տերմինալը"

#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:435
msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
msgstr "Բացել ներկայումս ընտրված թղթապանակը տերմինալում"

#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:437
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:447
msgid "Open the currently open folder in a terminal"
msgstr "Բացել ներկայումս բաց թղթապանակը տերմինալում"

#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:443
msgid "Open _Terminal"
msgstr "Բացել _Տերմինալը"

#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:444
msgid "Open a terminal"
msgstr "Բացել տերմինալը"

#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Open terminal"
msgstr "Բացել տերմինալը"

#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Open terminals from folders"
msgstr "Բացել տերմինալներ թղթապանակներից"

#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:1
msgid ""
"Whether opening a terminal on the desktop opens a terminal in the home "
"directory"
msgstr "Արդյոք բացվող տերմինալը աշխատասեղանի վրա բացում է տերմինալ տուն դիրեկտորիայի մեջ"

#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"If set to true, then opening a terminal on the desktop will open a terminal "
"in the home directory. Otherwise, it will be opened in the desktop "
"directory. Note that this key is irrelevant if the desktop directory is "
"identical to the home directory."
msgstr "Եթե ճշգրիտ է, ապա բացելով տերմինալ աշխատասեղանի վրա կբացի տերմինալը գլխավոր թղթապանակի մեջ։ Հակառակ դեպքում, այն կարող է բացել է աշխատասեղանի թղթապանակը։ Նշենք, որ այս ստեղնը անտեղի է, եթե աշխատասեղանի թղթապանակը նույնականանում է գլխավոր թղթապանակի հետ։"

#: ../sendto/caja-nste.c:78 ../sendto/caja-nste.c:83
msgid "Send to..."
msgstr "Ուղարկել դեպի․․․"

#: ../sendto/caja-nste.c:79
msgid "Send file by mail, instant message..."
msgstr "Ուղարկել ֆայլը փոստով, ակնթարթային հաղորդագրություն..."

#: ../sendto/caja-nste.c:84
msgid "Send files by mail, instant message..."
msgstr "Ուղարկել ֆայլերը փոստով, ակնթարթային հաղորդագրություն..."

#: ../sendto/caja-sendto-command.c:578
msgid "Files"
msgstr "Ֆայլեր"

#: ../sendto/caja-sendto-command.c:790
#, c-format
msgid "Expects URIs or filenames to be passed as options\n"
msgstr "Ակնկալում URI֊ներ կամ ֆայլի անուններ ընդունված, որպես տարբերակ\n"

#: ../sendto/caja-sendto-command.c:810
#, c-format
msgid "Could not parse command-line options: %s\n"
msgstr "Չհաջողվեց վերլուծել հրամանային տողի տարբերակները: %s\n"

#: ../sendto/caja-sendto-command.c:825
msgid "Could not load any plugins."
msgstr "Չհաջողվեց բեռնել որևէ կոնտակտներ։"

#: ../sendto/caja-sendto-command.c:828
msgid "Please verify your installation"
msgstr "Խնդրում ենք ստուգել Ձեր տեղադրումը"

#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Send To"
msgstr "Ուղարկել դեպի"

#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Integrates email clients and Pidgin"
msgstr "Ինտեգրվել է էլփոստի հաճախորդներին և Pidgin"

#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:1
msgid "Send To..."
msgstr "Ուղարկել դեպի․․․"

#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:2
msgid "_Send"
msgstr "_Ուղարկել"

#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:3
msgid "<b>Destination</b>"
msgstr "<b>Նպատակակետ</b>"

#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:4
msgid "Send _as:"
msgstr "Ուղարկել _որպես:"

#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:5
msgid "Send t_o:"
msgstr "Ուղարկել դ_եպի:"

#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:6
msgid "<b>Compression</b>"
msgstr "<b>Սեղմում</b>"

#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:7
msgid "Send _packed in:"
msgstr "Ուղարկել _փաթեթավորված:"

#: ../sendto/plugins/emailclient/emailclient.c:263
msgid "Email"
msgstr "Էլփոստ"

#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:419
msgid "Unable to send file"
msgstr "Անհնար է ուղարկել ֆայլ"

#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:420
msgid "There is no connection to gajim remote service."
msgstr "gajim հեռավոր ծառայության կապ չկա։"

#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:444 ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
msgid "Sending file failed"
msgstr "Ֆայլի ուղարկումը ձախողվեց"

#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:445
msgid "Recipient is missing."
msgstr "Ստացողը բացակայում է."

#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
msgid "Unknown recipient."
msgstr "Անհայտ հասցեատեր."

#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:507
msgid "Instant Message (Gajim)"
msgstr "Ակնթարթային Հաղորդագրություն (Gajim)"

#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:92
msgid "New CD/DVD"
msgstr "Նոր CD/DVD"

#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:99
msgid "Existing CD/DVD"
msgstr "Գոյություն ունեցող CD/DVD"

#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:182
msgid "CD/DVD Creator"
msgstr "CD/DVD Ստեղծող"

#: ../sendto/plugins/pidgin/pidgin.c:462
msgid "Instant Message (Pidgin)"
msgstr "Ակնթարթային Հաղորդագրություն (Pidgin)"

#: ../sendto/plugins/removable-devices/removable-devices.c:248
msgid "Removable disks and shares"
msgstr "Շարժական սկավառակներ և բաժնեմասեր"

#: ../sendto/plugins/upnp/upnp.c:309
msgid "UPnP Media Server"
msgstr "UPnP Մեդիա Սերվեր"

#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1 ../share/caja-share.c:1063
msgid "Share"
msgstr "Մասնաբաժին"

#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Allows to quickly share a folder"
msgstr "Թույլ է տալիս արագ կիսել թղթապանակը"

#: ../share/caja-share.c:123
#, c-format
msgid ""
"Caja needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share "
"it"
msgstr "Caja պետք է ավելացնել որոշ թույլտվություններ ձեր \"%s\" թղթապանակներին, որպեսզի կիսեք այն"

#: ../share/caja-share.c:131
#, c-format
msgid ""
"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
"%s%s%sDo you want Caja to add these permissions to the folder automatically?"
msgstr "\"%s\" թղթապանակին անհրաժեշտ հետևյալ է լրացուցիչ թույլտվությունները կիսեվելու աշխատանքի համար․\n%s%s%sՑանկանո՞ւմ եք Caja֊ն թղթապանակում ավելացնի այդ թույլտվություններ ինքնաբերաբար։"

#: ../share/caja-share.c:135
msgid "  - read permission by others\n"
msgstr " - կարդալ թույլտվություն ուրիշների կողմից\n"

#: ../share/caja-share.c:136
msgid "  - write permission by others\n"
msgstr " - գրել թույլտվություն ուրիշների կողմից\n"

#: ../share/caja-share.c:137
msgid "  - execute permission by others\n"
msgstr "- կատարել թույլտվություն մյուսների կողմից\n"

#: ../share/caja-share.c:141
msgid "Add the permissions automatically"
msgstr "Ավելացնել թույլտվությունները ինքնաբերաբար"

#: ../share/caja-share.c:167
#, c-format
msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
msgstr "Չի հաղոջվում փոխել թղէապանակի թույլտվությունները \"%s\""

#: ../share/caja-share.c:451
msgid "Share name is too long"
msgstr "Կիսել անունը չափազանց երկար է"

#: ../share/caja-share.c:493
msgid "The share name cannot be empty"
msgstr "Կիսված անունը չի կարող դատարկ լինել"

#: ../share/caja-share.c:506
#, c-format
msgid "Error while getting share information: %s"
msgstr "Սխալ, մինչ կիսված տեղեկատվության ստանալը: %s"

#: ../share/caja-share.c:516
msgid "Another share has the same name"
msgstr "Մեկ այլ մասնաբաժինը ունի նույն անունը"

#: ../share/caja-share.c:563 ../share/caja-share.c:799
msgid "Modify _Share"
msgstr "Փոփոխել _Բաժինը"

#: ../share/caja-share.c:563 ../share/caja-share.c:801
msgid "Create _Share"
msgstr "Ստեղծել _Բաժին"

#: ../share/caja-share.c:691
msgid "There was an error while getting the sharing information"
msgstr "Տեղի է ունեցել սխալ, մինչ բաժանվող ինֆորմացիայի ստացումը"

#: ../share/caja-share.c:1123
msgid "Folder Sharing"
msgstr "Թղթապանակի Բաժանում"

#: ../share/caja-share.c:1164
msgid "Sharing Options"
msgstr "Բաժանման Տարբերակներ"

#: ../share/caja-share.c:1165
msgid "Share this Folder"
msgstr "Կիսել այս թղթապանակը"

#: ../share/share-dialog.ui.h:1
msgid "<big><b>Folder Sharing</b></big>"
msgstr "<big><b>Թղթապանակի Թաժանում</b></big>"

#: ../share/share-dialog.ui.h:2
msgid "Share _name:"
msgstr "Բաժանե _անուն․"

#: ../share/share-dialog.ui.h:3
msgid "Share this _folder"
msgstr "Բաժանել այս _թղթապանակը"

#: ../share/share-dialog.ui.h:4
msgid "Co_mment:"
msgstr "Մե_կնաբանություն։"

#: ../share/share-dialog.ui.h:5
msgid "_Allow others to create and delete files in this folder"
msgstr "_Թույլ տալ, որ մյուսները ստեղծեն և ջնջեն ֆայլեր այս թղթապանակում"

#: ../share/share-dialog.ui.h:6
msgid "_Guest access (for people without a user account)"
msgstr "_Հյուրի հնարավորությունները (առանց օգտատիրոջ հաշիվ ունեցող մարդկանց համար)"

#: ../share/shares.c:123
#, c-format
msgid "%s %s %s returned with signal %d"
msgstr "%s %s %s վերադարձավ ազդանշանով %d"

#: ../share/shares.c:132
#, c-format
msgid "%s %s %s failed for an unknown reason"
msgstr "%s %s %s ձախողվեց անհայտ պատճառներով"

#: ../share/shares.c:152
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d: %s"
msgstr "'net usershare' վերադարձված սխալ %d: %s"

#: ../share/shares.c:154
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d"
msgstr "'net usershare' վերադարձված սխալ %d"

#: ../share/shares.c:185
#, c-format
msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
msgstr "ելքը 'net usershare' անվավեր է UTF-8 կոդավորմանը"

#: ../share/shares.c:439 ../share/shares.c:613
#, c-format
msgid "Failed"
msgstr "Ձախողվեց"

#: ../share/shares.c:547
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned with signal %d"
msgstr "Samba's testparm վերադաձվել է ազդանշանով %d"

#: ../share/shares.c:553
#, c-format
msgid "Samba's testparm failed for an unknown reason"
msgstr "Samba's testparm ձախողվեց անհայտ պատճառներով"

#: ../share/shares.c:568
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d: %s"
msgstr "Samba's testparm  վերադարձված սխալ %d: %s"

#: ../share/shares.c:570
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d"
msgstr "Samba's testparm վերադարձված սխալ %d"

#: ../share/shares.c:681
#, c-format
msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
msgstr "Հնարավոր չէ հեռացնել մասնաբաժինը %s ուղղու համար,  որի ճանապարհը կիսաված չէ"

#: ../share/shares.c:727
#, c-format
msgid ""
"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
"first and add a new one"
msgstr "Հնարավոր չէ փոխել ուղին գոյություն ունեցող մասնաբաժնի։ Խնդրում ենք հեռացնել հին առաջին մասնաբաժինը և ավելացնել նորը"

#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:109
msgid "Set as wallpaper"
msgstr "Սահմանել որպես պաստառ"

#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:110
msgid "Set image as the current wallpaper"
msgstr "Սահմանել պատկերը որպես ներկայիս պաստառ"

#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Wallpaper"
msgstr "Պաստառ"

#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Allows to quickly set wallpaper"
msgstr "Թույլ է տալիս արագ ստեղծել պաստառ"

#: ../xattr-tags/caja-xattr-tags-extension.c:177
msgid "Tags"
msgstr ""

#: ../xattr-tags/caja-xattr-tags-extension.c:178
msgid "Tags stored in extended attributes"
msgstr ""

#: ../xattr-tags/libcaja-xattr-tags.caja-extension.in.in.h:1
msgid "xattr Tags"
msgstr ""

#: ../xattr-tags/libcaja-xattr-tags.caja-extension.in.in.h:2
msgid "View tags stored in extended attributes"
msgstr ""