summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po45
1 files changed, 23 insertions, 22 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 446ba0d..7c8a5ca 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -3,13 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
+# Horazone Detex <[email protected]>, 2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-06-27 15:08+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-06-27 11:44+0000\n"
-"Last-Translator: monsta <[email protected]>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-07-06 03:06+0000\n"
+"Last-Translator: Horazone Detex <[email protected]>\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/vi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -119,15 +120,15 @@ msgstr "lý"
#: ../libmateweather/mateweather-timezone.c:315
msgid "Greenwich Mean Time"
-msgstr ""
+msgstr "Giở trung bình Greenwich"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:1
msgid "Show notifications"
-msgstr ""
+msgstr "Hiện thông báo"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:2
msgid "Determines whether the applet shows a notification on each update."
-msgstr ""
+msgstr "Xác định tiểu dụng có thông báo mỗi cập nhật thời tiết hay không."
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:3
msgid "Update the data automatically"
@@ -160,7 +161,7 @@ msgstr "Dùng đơn vị mét thay vị đơn vị Anh."
#. for valid values; values must be quoted
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:11
msgid "'miles'"
-msgstr ""
+msgstr "'dặm'"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:12
msgid "Distance unit"
@@ -168,14 +169,14 @@ msgstr "Đơn vị tầm"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:13
msgid "The unit to use for visibility. Values: 'meters', 'km' ,'miles'."
-msgstr ""
+msgstr "Đơn vị đo dùng cho tầm nhìn. Các giá trị 'mét', 'km', 'dặm'."
#. TRANSLATORS: pick a default pressure unit for your locale, see key
#. description
#. for valid values; values must be quoted
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:16
msgid "'inHg'"
-msgstr ""
+msgstr "'inHg'"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:17
msgid "Pressure unit"
@@ -185,13 +186,13 @@ msgstr "Đơn vị áp suất"
msgid ""
"The unit to use for pressure. Values: 'kPa', 'hPa', 'mb', 'mmHg', 'inHg', "
"'atm'."
-msgstr ""
+msgstr "Đơn vị đo dùng cho áp suất. Các giá trị: 'kPa', 'hPa', 'mb', 'mmHg', 'inHg', 'atm'."
#. TRANSLATORS: pick a default speed unit for your locale, see key description
#. for valid values; values must be quoted
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:21
msgid "'knots'"
-msgstr ""
+msgstr "'hải lý'"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:22
msgid "Speed unit"
@@ -201,13 +202,13 @@ msgstr "Đơn vị tốc độ"
msgid ""
"The unit to use for wind speed. Values: 'm/s', 'km/h, 'mph', 'knots', "
"'Beaufort scale'."
-msgstr ""
+msgstr "Đơn vị đo dùng cho tốc độ gió. Các giá trị: 'm/s', 'km/h, 'mph', 'hải lý, 'thang sức gió Beaufort'."
#. TRANSLATORS: pick a temperature unit that should be used by default in your
#. locale, see key description for valid values; values must be quoted
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:26
msgid "'Fahrenheit'"
-msgstr ""
+msgstr "'độ Fahrenheit'"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:27
msgid "Temperature unit"
@@ -217,7 +218,7 @@ msgstr "Đơn vị nhiệt độ"
msgid ""
"The unit to use for temperature. Values: 'Kelvin', 'Centigrade', "
"'Fahrenheit'."
-msgstr ""
+msgstr "Đơn vị đo dùng cho nhiệt độ. Các giá trị: 'độ Kelvin', 'độ Centigrade', 'độ Fahrenheit'."
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:29
msgid "Not used anymore"
@@ -241,7 +242,7 @@ msgstr "Gọi bản đồ ra đa mỗi lần cập nhật."
#. "DEFAULT_LOCATION".
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:40
msgid "'DEFAULT_LOCATION'"
-msgstr ""
+msgstr "'DEFAULT_LOCATION'"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:41
msgid "Weather location information"
@@ -262,7 +263,7 @@ msgstr "Thông tin địa điểm thời tiết."
#. If you do not require a DEFAULT_CODE, set this to "DEFAULT_CODE".
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:51
msgid "'DEFAULT_CODE'"
-msgstr ""
+msgstr "'DEFAULT_CODE'"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:52
msgid "Nearby city"
@@ -273,7 +274,7 @@ msgid ""
"Nearby major zone, such as a capital city, as found from "
"https://raw.github.com/mate-"
"desktop/libmateweather/master/data/Locations.xml.in"
-msgstr ""
+msgstr "Những khu vực chính gần kề, như là một thành phố trung ương, được tìm thấy từ https://raw.github.com/mate-desktop/libmateweather/master/data/Locations.xml.in"
#. TRANSLATORS: Change this to the zone of your default location
#. that corresponds to the DEFAULT_LOCATION and DEFAULT_CODE you put
@@ -286,7 +287,7 @@ msgstr ""
#. "DEFAULT_ZONE".
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:62
msgid "'DEFAULT_ZONE'"
-msgstr ""
+msgstr "'DEFAULT_ZONE'"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:63
msgid "Zone location"
@@ -296,7 +297,7 @@ msgstr "Thông tin vùng"
msgid ""
"A unique zone for the city, as found from https://raw.github.com/mate-"
"desktop/libmateweather/master/data/Locations.xml.in"
-msgstr ""
+msgstr "Một khu vực riêng biệt của thành phố, được tìm thấy từ https://raw.github.com/mate-desktop/libmateweather/master/data/Locations.xml.in"
#. TRANSLATORS: Change this to the radar of your default location
#. that corresponds to the DEFAULT_LOCATION and DEFAULT_CODE you put
@@ -310,7 +311,7 @@ msgstr ""
#. If you do not have a default location, set this to DEFAULT_RADAR.
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:74
msgid "'DEFAULT_RADAR'"
-msgstr ""
+msgstr "'DEFAULT_RADAR'"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:75
msgid "Radar location"
@@ -321,7 +322,7 @@ msgid ""
"A three-digit-long code for retrieving radar maps from weather.com, found "
"from https://raw.github.com/mate-"
"desktop/libmateweather/master/data/Locations.xml.in"
-msgstr ""
+msgstr "Một mã số 3 kí tự để thu thập thông tin bản đồ từ weather.com, được tìm thấy trong https://raw.github.com/mate-desktop/libmateweather/master/data/Locations.xml.in"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:77
msgid "Weather for a city"
@@ -342,7 +343,7 @@ msgstr "Thành phố cho đó mateweather hiển thị thông tin."
#. default location, set this to DEFAULT_COORDINATES.
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:87
msgid "'DEFAULT_COORDINATES'"
-msgstr ""
+msgstr "'DEFAULT_COORDINATES'"
#: ../libmateweather/org.mate.weather.gschema.xml.in.h:88
msgid "Location coordinates"
@@ -375,7 +376,7 @@ msgstr "Địa chỉ Mạng tự chọn nơi gọi bản đồ ra đa."
#: ../libmateweather/timezone-menu.c:278
msgctxt "timezone"
msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Không rõ"
#. Translators: %d is an error code, and %s the error string
#: ../libmateweather/weather-metar.c:504