summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
blob: 18a2f5ef6662813bcbcad6e17868b73a82565c93 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Aram Palyan <ararat.info@gmail.com>, 2014
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER, 2005
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-09 13:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-18 14:01+0000\n"
"Last-Translator: Aram Palyan <ararat.info@gmail.com>\n"
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hy\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../desktop-directories/mate-audio-video.directory.in.h:1
msgid "Sound & Video"
msgstr "Ձայն և Վիդեո"

#: ../desktop-directories/mate-audio-video.directory.in.h:2
msgid "Multimedia menu"
msgstr "Համասփյուռ ծրագրերի ցանկ"

#: ../desktop-directories/mate-development.directory.in.h:1
msgid "Programming"
msgstr "Ծրագրավորում"

#: ../desktop-directories/mate-development.directory.in.h:2
msgid "Tools for software development"
msgstr "Ծրագրերի մշակման գործիքներ"

#: ../desktop-directories/mate-education.directory.in.h:1
msgid "Education"
msgstr "Ուսուցում"

#: ../desktop-directories/mate-game.directory.in.h:1
msgid "Games"
msgstr "Խաղեր"

#: ../desktop-directories/mate-game.directory.in.h:2
msgid "Games and amusements"
msgstr "Խաղեր և զվարճություններ"

#: ../desktop-directories/mate-graphics.directory.in.h:1
msgid "Graphics"
msgstr "Գրաֆիկա"

#: ../desktop-directories/mate-graphics.directory.in.h:2
msgid "Graphics applications"
msgstr "Գրաֆիկական ծրագրեր"

#: ../desktop-directories/mate-hardware.directory.in.h:1
msgid "Hardware"
msgstr "Երկաթ"

#: ../desktop-directories/mate-hardware.directory.in.h:2
msgid "Settings for several hardware devices"
msgstr "Տարբեր սարքերի հատկություններ"

#: ../desktop-directories/mate-internet-and-network.directory.in.h:1
msgid "Internet and Network"
msgstr "Ինտերնետ և Ցանց"

#: ../desktop-directories/mate-internet-and-network.directory.in.h:2
msgid "Network-related settings"
msgstr "Ցանցային հատկություններ"

#: ../desktop-directories/mate-look-and-feel.directory.in.h:1
msgid "Look and Feel"
msgstr "Տեսք"

#: ../desktop-directories/mate-look-and-feel.directory.in.h:2
msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
msgstr "Աշխատասեղանի տեսքի և վարքի հատկություններ"

#: ../desktop-directories/mate-network.directory.in.h:1
msgid "Internet"
msgstr "Համացանց"

#: ../desktop-directories/mate-network.directory.in.h:2
msgid "Programs for Internet access such as web and email"
msgstr "Համացանցում աշխատելու ծրագրեր, ինչպես վեպ զննիչը"

#: ../desktop-directories/mate-office.directory.in.h:1
msgid "Office"
msgstr "Օֆիս"

#: ../desktop-directories/mate-office.directory.in.h:2
msgid "Office Applications"
msgstr "Օֆիսային Ծրագրեր"

#. Translators: this is Personal as in "Personal settings"
#: ../desktop-directories/mate-personal.directory.in.h:2
msgid "Personal"
msgstr "Անձնական"

#: ../desktop-directories/mate-personal.directory.in.h:3
msgid "Personal settings"
msgstr "Հատկություններ"

#: ../desktop-directories/mate-settings-system.directory.in.h:1
msgid "Administration"
msgstr "Կառավարում"

#: ../desktop-directories/mate-settings-system.directory.in.h:2
msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
msgstr "Փոխել համակարգի կարգավորումները (կազդի բոլոր օգտատերերի վրա)"

#: ../desktop-directories/mate-settings.directory.in.h:1
msgid "Preferences"
msgstr "Հատկություններ"

#: ../desktop-directories/mate-settings.directory.in.h:2
msgid "Personal preferences"
msgstr "Անհատական նախընտրանքներ"

#: ../desktop-directories/mate-system.directory.in.h:1
#: ../desktop-directories/mate-menu-system.directory.in.h:1
msgid "System"
msgstr "Համակարգ"

#: ../desktop-directories/mate-system.directory.in.h:2
msgid "System settings"
msgstr "Համակարգի հատկություններ"

#: ../desktop-directories/mate-system-tools.directory.in.h:1
msgid "System Tools"
msgstr "Համակարգի գործիքներ"

#: ../desktop-directories/mate-system-tools.directory.in.h:2
msgid "System configuration and monitoring"
msgstr "Համակարգի կարգավորում և վերահսկում"

#: ../desktop-directories/mate-utility-accessibility.directory.in.h:1
msgid "Universal Access"
msgstr "Ընդհանուր Մատչելիություն"

#: ../desktop-directories/mate-utility-accessibility.directory.in.h:2
msgid "Universal Access Settings"
msgstr "Հնարավորությունների կարգավորումներ"

#: ../desktop-directories/mate-utility.directory.in.h:1
msgid "Accessories"
msgstr "Աքսեսուարներ"

#: ../desktop-directories/mate-utility.directory.in.h:2
msgid "Desktop accessories"
msgstr "Աշխատասեղանի աքսեսուարներ"

#: ../desktop-directories/mate-menu-applications.directory.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Ծրագրեր"

#: ../desktop-directories/mate-menu-system.directory.in.h:2
msgid "Personal preferences and administration settings"
msgstr "Անհատական և կառավարման կարգավորումներ"

#: ../desktop-directories/mate-other.directory.in.h:1
msgid "Other"
msgstr "Այլ"

#: ../desktop-directories/mate-other.directory.in.h:2
msgid "Applications that did not fit in other categories"
msgstr "Ծրագրեր, որոնք այլ կատեգորիաներին չեն համապատասխանում"