summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po61
1 files changed, 28 insertions, 33 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 8b9b9647..e0d22001 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -3,14 +3,15 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
+# ppanhh <[email protected]>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/mate-desktop/\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-10 23:10+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-10 22:12+0000\n"
-"Last-Translator: Stefano Karapetsas <[email protected]>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <[email protected]>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-10-14 18:02+0000\n"
+"Last-Translator: ppanhh <[email protected]>\n"
+"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/vi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -39,7 +40,6 @@ msgstr "%l:%M:%S %p"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 12-hours format (eg, like
#. * in the US: 8:10 am). The %p expands to am/pm.
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:428 ../applets/clock/clock-location-tile.c:520
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M %p"
@@ -65,7 +65,6 @@ msgstr "%H:%M:%S"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 24-hours format (eg, like
#. * in France: 20:10).
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:433 ../applets/clock/clock.c:1547
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:480
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:527
@@ -84,7 +83,6 @@ msgstr "%a %d %b"
#. translators: reverse the order of these arguments
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:451
#, c-format
msgid ""
@@ -95,7 +93,6 @@ msgstr "%2$s\n%1$s"
#. translators: reverse the order of these arguments
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:459
#, c-format
msgid "%1$s, %2$s"
@@ -199,11 +196,11 @@ msgstr "_Chỉnh Ngày và Giờ"
#: ../applets/clock/clock.c:2785
msgid "Choose Location"
-msgstr ""
+msgstr "Chọn địa điểm"
#: ../applets/clock/clock.c:2864
msgid "Edit Location"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉnh sửa địa điểm"
#: ../applets/clock/clock.c:2987
msgid "City Name"
@@ -241,11 +238,11 @@ msgstr "<small><i>Gõ một thành phố, miền hay tên quốc gia, sau đó c
#: ../applets/clock/clock.ui.h:3
msgid "_Timezone:"
-msgstr ""
+msgstr "_Múi giờ:"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:4
msgid "_Location Name:"
-msgstr ""
+msgstr "_Tên địa điểm:"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:5
msgid "<i>(optional)</i>"
@@ -253,19 +250,19 @@ msgstr "<i>(tuỳ chọn)</i>"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:6
msgid "L_ongitude:"
-msgstr ""
+msgstr "V_ĩ độ:"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:7
msgid "L_atitude:"
-msgstr ""
+msgstr "K_inh độ:"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:8
msgid "Time & Date"
-msgstr ""
+msgstr "Thời gian & Ngày tháng"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:9
msgid "_Time:"
-msgstr ""
+msgstr "_Thời gian:"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:10
msgid "Current Time:"
@@ -273,23 +270,23 @@ msgstr "Giờ hiện thời:"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:11
msgid "_Set System Time"
-msgstr ""
+msgstr "_Chỉnh giờ hệ thống"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:12
msgid "East"
-msgstr ""
+msgstr "Phía Đông"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:13
msgid "West"
-msgstr ""
+msgstr "Phía Tây"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:14
msgid "North"
-msgstr ""
+msgstr "Phía Bắc"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:15
msgid "South"
-msgstr ""
+msgstr "Phía Nam"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:16
msgid "Clock Preferences"
@@ -297,7 +294,7 @@ msgstr "Tùy thích đồng hồ"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:17
msgid "Clock Format"
-msgstr ""
+msgstr "Định dạng giờ"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:18
msgid "_12 hour format"
@@ -309,7 +306,7 @@ msgstr "Định dạng _24 giờ"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:20
msgid "Panel Display"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị hộp thoại điều khiển"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:21
msgid "Show the _date"
@@ -334,7 +331,7 @@ msgstr "Chung"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:27
msgid "Display"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:28
msgid "_Visibility unit:"
@@ -669,7 +666,7 @@ msgstr "_Lệnh cần thực hiện khi được nhấn:"
#: ../applets/fish/fish.ui.h:5
msgid "Animation"
-msgstr ""
+msgstr "Hoạt họa"
#: ../applets/fish/fish.ui.h:6 ../mate-panel/panel-properties-dialog.ui.h:14
msgid " "
@@ -955,7 +952,7 @@ msgstr "Tùy thích danh sách cửa sổ"
#: ../applets/wncklet/window-list.ui.h:2
msgid "Window List Content"
-msgstr ""
+msgstr "Nội dung danh sách cửa sổ"
#: ../applets/wncklet/window-list.ui.h:3
msgid "Sh_ow windows from current workspace"
@@ -967,7 +964,7 @@ msgstr "Hiện các cửa sổ trên mọi vùng _làm việc"
#: ../applets/wncklet/window-list.ui.h:5
msgid "Window Grouping"
-msgstr ""
+msgstr "Gom nhóm cửa sổ"
#: ../applets/wncklet/window-list.ui.h:6
msgid "_Never group windows"
@@ -983,7 +980,7 @@ msgstr "_Luôn xếp nhóm các cửa sổ"
#: ../applets/wncklet/window-list.ui.h:9
msgid "Restoring Minimized Windows"
-msgstr ""
+msgstr "Khôi phục lại cửa sổ đã thu nhỏ"
#: ../applets/wncklet/window-list.ui.h:10
msgid "Restore to current _workspace"
@@ -1030,7 +1027,7 @@ msgstr "Hiện _mọi vùng làm việc trong:"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:5
msgid "Switcher"
-msgstr ""
+msgstr "Phần chuyển đổi"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:6
msgid "Number of _workspaces:"
@@ -1054,7 +1051,7 @@ msgstr ""
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:11
msgid "Workspaces"
-msgstr ""
+msgstr "Không gian làm việc"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Enable program list in \"Run Application\" dialog"
@@ -1656,7 +1653,7 @@ msgstr "Nếu đúng, ảnh nền sẽ được quay khi Bảng điều khiển
#: ../mate-panel/libegg/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin không phải là dạng tập tin .desktop hợp lệ"
#: ../mate-panel/libegg/eggdesktopfile.c:188
#, c-format
@@ -2328,7 +2325,6 @@ msgstr "Hệ thống"
#. Translators: translate "1" (msgctxt: "panel:showusername") to anything
#. * but "1" if "Log Out %s" doesn't make any sense in your
#. * language (where %s is a username).
-#.
#: ../mate-panel/panel-menu-items.c:1567
msgctxt "panel:showusername"
msgid "1"
@@ -2799,7 +2795,6 @@ msgstr "Tìm kiếm"
#. * method, and the second string is a path. For
#. * example, "Trash: some-directory". It means that the
#. * directory called "some-directory" is in the trash.
-#.
#: ../mate-panel/panel-util.c:1074
#, c-format
msgid "%1$s: %2$s"