summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po258
1 files changed, 119 insertions, 139 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 983d61b..f702d41 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -3,13 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
-# Siranush <[email protected]>, 2015
+# Siranush <[email protected]>, 2015-2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-08 14:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-11-01 08:50+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-16 17:00+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-01-30 13:12+0000\n"
"Last-Translator: Siranush <[email protected]>\n"
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -41,31 +41,31 @@ msgstr "_Նախադիտել"
#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:4
msgid "_Screensaver theme:"
-msgstr ""
+msgstr "_Էկրանապահ թեման։"
#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:5
msgid "Regard the computer as _idle after:"
-msgstr ""
+msgstr "Զննել համակարգիչը որպես _պարապ հետո․"
#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:6
msgid "_Activate screensaver when computer is idle"
-msgstr ""
+msgstr "_Ակտիվացրեք Էկրանապահին, երբ համակարգիչը պարապ է"
#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:7
msgid "_Lock screen when screensaver is active"
-msgstr ""
+msgstr "_Արգելափակել էկրանիը, երբ Էկրանապահ ակտիվ է"
#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:8
msgid "<b>Warning: the screen will not be locked for the root user.</b>"
-msgstr ""
+msgstr "</b>Զգուշացում․ էկրանը չի արգելափակվի արմատային օգտատիրոջ համար։<b>"
#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:9
msgid "Screensaver Preview"
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահի Նախադիտում"
#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:10
msgid "<b>Screensaver preview</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Էկրանապահի Նախադիտում</b>"
#: ../data/mate-screensaver.directory.in.h:1
msgid "Screensavers"
@@ -74,7 +74,7 @@ msgstr "Էկրանապահ"
#: ../data/mate-screensaver.directory.in.h:2
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:7
msgid "Screensaver themes"
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահի թեմաներ"
#. Translators: This is the name of a desktop background image that shows
#. outer space images.
@@ -84,50 +84,30 @@ msgstr ""
msgid "Cosmos"
msgstr "Տիեզերք"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:2
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"xx-large\" weight=\"ultrabold\">%s</span>"
-msgstr "<span size=\"xx-large\" weight=\"ultrabold\">%s</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:4
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"large\">%s</span>"
-msgstr "<span size=\"large\">%s</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:6
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"x-large\">%R</span>"
-msgstr "<span size=\"x-large\">%R</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:8
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"small\">%U on %h</span>"
-msgstr "<span size=\"small\">%U on %h</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:9
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:1
msgid "_Leave Message"
msgstr "_Թողնել Հաղորդագրություն"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:10
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:2
msgid "_Switch User"
msgstr "_Փոխել Օգտագործողին"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:11
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:3
msgid "_Log Out"
msgstr "_Դուրս գալ"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:12
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:4
msgid "_Cancel"
msgstr "_Չեղարկել "
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:13 ../src/gs-lock-plug.c:1759
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:5 ../src/gs-lock-plug.c:1792
msgid "_Unlock"
msgstr "_Բացել "
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:15
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:7
#, no-c-format
msgid "<b>Leave a message for %R:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Թողնել հաղորդագրություն %R համար:</b>"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:1
msgid "Activate when idle"
@@ -135,7 +115,7 @@ msgstr "Ակտիվացրեք երբ անգործ է"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:2
msgid "Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle."
-msgstr ""
+msgstr "Սահմանել այս ՃԻՇՏ էկրանապահիը ակտիվացնելու համար, երբ նիստը պարապ է։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:3
msgid "Lock on activation"
@@ -143,11 +123,11 @@ msgstr "Արգելափակել ակտիվացումը"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:4
msgid "Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active."
-msgstr ""
+msgstr "Սահմանել սա ՃԻՇՏ էկրանը արգելափակելու համար, երբ էկրանապահը ակտիվ է։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:5
msgid "Screensaver theme selection mode"
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահի թեման ընտրված ռեժիմի"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
@@ -156,7 +136,7 @@ msgid ""
"screensaver using only one theme on activation (specified in \"themes\" "
"key), and \"random\" to enable the screensaver using a random theme on "
"activation."
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրված ռեժիմը օգտագործվում է էկրանապահի կողմից։ Կարող է լինել \"blank-only\", որը թույլ է տալիս ակտիվացնել էկրանապահը, առանց օգտագործելու որևէ տեմա, \"single\", որը ակտիվացնում է էկրանապահը օգտագործելով միայն մեկ ակտիվացման թեմա (նշված է \"themes\" ստեղնը) և \"random\" ,որը ակտիվացնում է էկրանապահը օգտագործելով ցանկացած ակտիվացման թեմա։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
@@ -164,46 +144,46 @@ msgid ""
"ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme name "
"when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when "
"\"mode\" is \"random\"."
-msgstr ""
+msgstr "Այս ստեղնը մասնավորեցնում է էկրանապահի կողմից օգտագործված թեմաների ցանկը։ Այն անտեսվում է, երբ \"mode\" ստեղնը \"blank-only\" է, պետք է ապահովի թեմայի անունը, երբ \"mode\" \"single\" է և պետք է ապահովի թեմաների ցուցակը, երբ \"mode\" \"random\" է։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:9
msgid "Time before power management baseline"
-msgstr ""
+msgstr "Հզորության կառավարման բազային տողը ժամանակից առաջ"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"The number of seconds of inactivity before signalling to power management. "
"This key is set and maintained by the session power management agent."
-msgstr ""
+msgstr "Արագագործության վարկյանների քանակը, նախքան ազդամշանի հզորության կառավարումը։ Այս ստեղնը սահմանում է և պահպանվված է նիստի հզորության կառավարման գործակալի կողմից։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:11
msgid "Time before theme change"
-msgstr ""
+msgstr "Մինչև թեմայի փոփոխման ժամանակը"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:12
msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver theme."
-msgstr ""
+msgstr "Գործարկման րեպեների քանակաը նախքան էկրանապահի թեմայի փոփոխումը։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:13
msgid "Time before locking"
-msgstr ""
+msgstr "Մինչև արգելափակման ժամանակը"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"The number of minutes after screensaver activation before locking the "
"screen."
-msgstr ""
+msgstr "Րոպեների քանակը էկրանապահի ակտիվացումից հետո մինչև էկրանի դիտումը։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:15
msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլատրում է ստեղնաշարի ներկառուցում պատուհանի մեջ"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
"to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
"command."
-msgstr ""
+msgstr "Սա ՃԻՇՏ սահմանելը թույլ կտա ներկառուցել ստեղնաշարը պատուհանի մեջ, երբ փորձում է ապաարգելափակել։ \"keyboard_command\" ստեղնը պետք է սահմանել համապատասխան հրամանի հետ միասին։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:17
msgid "Embedded keyboard command"
@@ -215,7 +195,7 @@ msgid ""
"set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should"
" implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard "
"output."
-msgstr ""
+msgstr "Հրամանը, որը պետք է գործարկվի, եթե \"embedded_keyboard_enabled\" ստեղնը սահմանվել է ՃԻՇՏ, ստեղնաշարը պատուհանի մեջ ներդնելու համար։ Այս հրամանը պետք է իրականացնի XEMBED plug ինտերֆեյսը և ելքային պատուհանը XID ատանդարտ ելքի վրա։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:19
msgid "Allow logout"
@@ -225,18 +205,18 @@ msgstr "Թույլ տալ դուրս գալ"
msgid ""
"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
"out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key."
-msgstr ""
+msgstr "Սահմանել այս ՃՇՄԱՐԻՏ տարբերակ առաջարկելու համար բաց երկխոսության մեջ թույլ տալ մուտք գործել ուշացումից հետո։ Ուշացումը նշված է \"logout_delay\" ստեղնի մեջ։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:21
msgid "Time before logout option"
-msgstr ""
+msgstr "Մինչև դուրս գալու տարբերակի ժամանակը"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The number of minutes after the screensaver activation before a logout "
"option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
"\"logout_enable\" key is set to TRUE."
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահի ակտիվացումից հետո րոպեների քանակը մինչ դուրս գալու տարբերակը կհայտնվի բաց երկխոսության մեջ։ Այս ստեղնը ունի ազդեցություն, եթե \"logout_enable\" սահմանվում է ՃԻՇՏ։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:23
msgid "Logout command"
@@ -247,38 +227,38 @@ msgid ""
"The command to invoke when the logout button is clicked. This command should"
" simply log the user out without any interaction. This key has effect only "
"if the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
-msgstr ""
+msgstr "Հրամանը կանչվում է, երբ դուրս դալ կոճակը սեղմված է։ Այս հրամանը պարզ կերպով դուրս է գալու օգտատիրոջից առանց որևէ փախազդեցության։ Այս ստեղնը ունի ազդեցություն, եթե \"logout_enable\" ստեղնը սահմանվում է ՃԻՇՏ։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:25
msgid "Allow user switching"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլատրիր օգտագործողի փոխանջատում"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:26
msgid ""
"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
"different user account."
-msgstr ""
+msgstr "Սահմանել սա ՃԻՇՏ տարբերակ առաջարկելու համար բացված երկխոսության մեջ մեկ այլ օգտագործողի հաշիվ անցնելու համար։"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:27
msgid "Theme for lock dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Երկխոսության արգելափակման համար թեմա"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:28
msgid "Theme to use for the lock dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Երկխոսության արգելափակման համար օգտագործվող թեմա"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:29
msgid "Allow the session status message to be displayed"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ տալ հաղորդագրությունը ցուցադրվելու համար կարգավիճակի սեսիա"
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
"Allow the session status message to be displayed when the screen is locked."
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ տալ նիստի կարգավիճակի հաղորդագրությունը կցուցադրել, երբ էկրանը կողպված է:"
#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow of pictures of the cosmos"
-msgstr ""
+msgstr "Ցուցադրել սլայդցուցադրումը պատկերներով տիեզերքը"
#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:1
msgid "Floating MATE"
@@ -286,7 +266,7 @@ msgstr "Փոփոխական MATE"
#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:2
msgid "Bubbles the MATE logo around the screen"
-msgstr ""
+msgstr "MATE լոգոյի պղպջակները էկրանի շուրջը"
#: ../savers/gnomelogo-floaters.desktop.in.in.h:1
msgid "Floating GNOME"
@@ -294,7 +274,7 @@ msgstr "Փոփոխական GNOME"
#: ../savers/gnomelogo-floaters.desktop.in.in.h:2
msgid "Bubbles the GNOME logo around the screen"
-msgstr ""
+msgstr " GNOME լոգոյի պղպջակները էկրանի շուրջը"
#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.in.h:1
msgid "Pictures folder"
@@ -310,59 +290,59 @@ msgstr "Պոպ արվեստի հրապարակները"
#: ../savers/popsquares.desktop.in.in.h:2
msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
-msgstr ""
+msgstr "Բաբախուն գույների pop-art-ish ցանց"
-#: ../savers/popsquares.c:51 ../savers/floaters.c:1248
+#: ../savers/popsquares.c:51 ../savers/floaters.c:1252
#, c-format
msgid "%s. See --help for usage information.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s. Տես --help տեղեկություններ օգտագործելու համար։ \n"
#: ../savers/floaters.c:90
msgid "Show paths that images follow"
-msgstr ""
+msgstr "Ցուցադրման ուղիները, որ պատկերները հաջորդում են"
#: ../savers/floaters.c:95
msgid "Occasionally rotate images as they move"
-msgstr ""
+msgstr "Առ ժամանակ պտտել պատկերները, ինչպես նրանք շարժվում են"
#: ../savers/floaters.c:100
msgid "Print out frame rate and other statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Շրջանակից դուրս տպել գործակիցը և այլ վիճակագրական տվյալներ"
#: ../savers/floaters.c:105
msgid "The maximum number of images to keep on screen"
-msgstr ""
+msgstr "Առավելագույն թվով պատկերների պահել էկրանին"
#: ../savers/floaters.c:105
msgid "MAX_IMAGES"
-msgstr ""
+msgstr "MAX_IMAGES"
#: ../savers/floaters.c:110
msgid "The initial size and position of window"
-msgstr ""
+msgstr "Պատուհանի սկզբնական չափը և դիրքը"
#: ../savers/floaters.c:110
msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
-msgstr ""
+msgstr "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
#: ../savers/floaters.c:115
msgid "The source image to use"
-msgstr ""
+msgstr "Աղկյուր պատկերը օգտագործելու համար"
#. translators: the word "image" here
#. * represents a command line argument
-#: ../savers/floaters.c:1242
+#: ../savers/floaters.c:1246
msgid "image - floats images around the screen"
-msgstr ""
+msgstr "image - floats պատկերներ էկրանի շուրջը"
-#: ../savers/floaters.c:1257
+#: ../savers/floaters.c:1261
#, c-format
msgid "You must specify one image. See --help for usage information.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Դուք պետք է նշեք մեկ պատկերը. Տես --help տեղեկություններ օգտագործելու համար։\n"
#: ../savers/slideshow.c:55
msgid "Location to get images from"
-msgstr ""
+msgstr "Որտեղից ստանալ պատկերները"
#: ../savers/slideshow.c:55
msgid "PATH"
@@ -370,7 +350,7 @@ msgstr "ՈՒՂԻ"
#: ../savers/slideshow.c:59
msgid "Color to use for images background"
-msgstr ""
+msgstr "Պատկերի ֆոնի համար օգտագործել գույն"
#: ../savers/slideshow.c:59
msgid "\"#rrggbb\""
@@ -378,87 +358,87 @@ msgstr "\"#rrggbb\""
#: ../savers/slideshow.c:63
msgid "Do not randomize pictures from location"
-msgstr ""
+msgstr "Չպատահականացնել նկարները գտնվելու դիրքից"
#: ../savers/slideshow.c:67
msgid "Do not try to stretch images on screen"
-msgstr ""
+msgstr "Մի փորձիր պատկերները էկրանի վրա երկարացնել"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:215
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:220
msgid "Copying files"
msgstr "Ֆայլերի պատճենում "
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:233
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:243
msgid "From:"
msgstr "–ից: "
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:237
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:247
msgid "To:"
msgstr "Դեպի։"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:257
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:271
msgid "Copying themes"
msgstr "Թեմաների Պատճենում "
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:300
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:314
msgid "Invalid screensaver theme"
-msgstr ""
+msgstr "Անվավաեր Էկրանապահի թեմա"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:303
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:317
#, c-format
msgid "%s does not appear to be a valid screensaver theme."
-msgstr ""
+msgstr "%s չի հայտնվում էկրանապահի վավեր թեմա լինելու համար։"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:483
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:497
#, c-format
msgid "Copying file: %u of %u"
-msgstr ""
+msgstr "Ֆայլի պատճենում : %u %u"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:64
msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
-msgstr ""
+msgstr "Հանգեցնում է Էկրանապահի նրբագեղորեն դուրս գալուն"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:68
msgid "Query the state of the screensaver"
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահի վիճակի հարցում"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:72
msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահի ակտիվ եղած ժամանակի երկարության հարցում"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:76
msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
-msgstr ""
+msgstr "Հրամայում է գործարկել էկրանապահի գործընթացը անմիջապես արգելափակել էկրանը"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:80
msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
-msgstr ""
+msgstr "Եթե էկրանապահը ակտիվ է, ապա անցնել այլ գրաֆիկական ցուցադրության"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:84
msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
-msgstr ""
+msgstr "Միացնել էկրանապահը (էկրանը դատարկ է)"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:88
msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
-msgstr ""
+msgstr "Եթե էկրանապահը ակտիվ է, ապա ապաակտիվացնել այն (ոչ դատարկ էկրան)"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:92
msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
-msgstr ""
+msgstr "Խառնել ընթացող էկրանապահը օգտագործողի գործունեության մոդելավորման համար"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:96
msgid ""
"Inhibit the screensaver from activating. Command blocks while inhibit is "
"active."
-msgstr ""
+msgstr "Արգելակել Էկրանապահը ակտիվացնելու հետո։ Հրամանը փակվում է մինչ արգելակումը ակտիվ է։"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:100
msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
-msgstr ""
+msgstr "Ծրագրի կանչ, որը արգելակում է էկրանապահը"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:104
msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
-msgstr ""
+msgstr "էկրանապահի արգելափակման համար պատճառը"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:108 ../src/mate-screensaver-dialog.c:60
#: ../src/mate-screensaver.c:55
@@ -468,7 +448,7 @@ msgstr "Այս դիմումի տարբերակը"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:357
#, c-format
msgid "The screensaver is %s\n"
-msgstr ""
+msgstr " Էկրանապահը %s է\n"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:357
msgid "active"
@@ -481,26 +461,26 @@ msgstr "Պասիվ"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:373
#, c-format
msgid "The screensaver is not inhibited\n"
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահը չի խոչընդոտում\n"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:381
#, c-format
msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահը խոչընդոտվում է։\n"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:416
#, c-format
msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահը ակտիվ կլինի %d վարկյանից։\n"
#: ../src/mate-screensaver-command.c:422
#, c-format
msgid "The screensaver is not currently active.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահը ներկայումս ակտիվ չէ։\n"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:59
msgid "Show debugging output"
-msgstr ""
+msgstr "Ցույց տալ ելքը վրիպազերծելով"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:61
msgid "Show the logout button"
@@ -508,15 +488,15 @@ msgstr "Ցույց տալ դուրս գալ կոճակը"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:62
msgid "Command to invoke from the logout button"
-msgstr ""
+msgstr "Հրամանը գործարկել դուրս գալ համակարգից կոճակից հետո"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:63
msgid "Show the switch user button"
-msgstr ""
+msgstr "Ցույց տալ օգտագործողին փոխանջատող կոճակը"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:64
msgid "Message to show in the dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Հաղորդագրությունը ցույց տալ երկխոսությունում"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:64 ../src/mate-screensaver-dialog.c:65
msgid "MESSAGE"
@@ -528,7 +508,7 @@ msgstr "Չի օգտագործվել"
#. login: is whacked always translate to Username:
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:167 ../src/mate-screensaver-dialog.c:168
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:169 ../src/gs-auth-pam.c:744
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:169 ../src/gs-auth-pam.c:745
msgid "Username:"
msgstr "Օգտանուն։"
@@ -539,19 +519,19 @@ msgstr "Գաղտնաբառ։"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:172
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
-msgstr ""
+msgstr "Ձեզնից պահանջվում է անմիջապես փոխել Ձեր գաղտնաբառը (գաղտնաբառը հնացած է)"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:173
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
-msgstr ""
+msgstr "Ձեզնից պահանջվում է անմիջապես փոխել Ձեր գաղտնաբառը (արմատը չիրագործվեց)"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:174
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
-msgstr ""
+msgstr "Ձեր հաշիվը լրացել է. խնդրում ենք դիմել ձեր համակարգի ադմինիստրատորին"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:175
msgid "No password supplied"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ ապահովված գաղտնաբառ"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:176
msgid "Password unchanged"
@@ -575,7 +555,7 @@ msgstr "(ընթացիկ) UNIX գաղտնաբառը:"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:181
msgid "Error while changing NIS password."
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ մինչ NIS գաղտնաբառի փոխարկումը։"
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:182
msgid "You must choose a longer password"
@@ -659,13 +639,13 @@ msgstr "%s"
msgid "Never"
msgstr "Երբեք"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1575
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1578
msgid "Could not load the main interface"
msgstr "Չհաջողվեց բեռնել հիմնական ինտերֆեյսը"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1577
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1580
msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
-msgstr ""
+msgstr "Խնդրում ենք համոզվեք, որ Էկրանապահը պատշաճ կերպով է տեղադրված"
#: ../src/mate-screensaver.c:56
msgid "Don't become a daemon"
@@ -677,7 +657,7 @@ msgstr "Ակտրվացնել ծածկագրի վրիպակազերծումը"
#: ../src/mate-screensaver.desktop.in.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
-msgstr ""
+msgstr "Գործարկել Էկրանապահը և արգելափակման ծրագիրը"
#: ../src/gs-auth-pam.c:413
#, c-format
@@ -687,7 +667,7 @@ msgstr "Անհնար է հաստատել ծառայությունը %s: %s\n"
#: ../src/gs-auth-pam.c:443
#, c-format
msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
-msgstr ""
+msgstr "Չեք կարող սահմաել PAM_TTY=%s"
#: ../src/gs-auth-pam.c:479
msgid "Incorrect password."
@@ -695,51 +675,51 @@ msgstr "Սխալ գաղտնաբառ."
#: ../src/gs-auth-pam.c:499
msgid "Not permitted to gain access at this time."
-msgstr ""
+msgstr "Չի թույլատրվում մուտք գործել այս պահին։"
#: ../src/gs-auth-pam.c:507
msgid "No longer permitted to access the system."
msgstr "Այլևս չի թույլատրվում է մուտք գործել համակարգ:"
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:2196
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:2186
msgid "failed to register with the message bus"
-msgstr ""
+msgstr "ձախողվեց հաղորդագրության գրանցումը"
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:2207
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:2197
msgid "not connected to the message bus"
-msgstr ""
+msgstr "չկա միացված հաղորդագրություն"
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:2217 ../src/gs-listener-dbus.c:2249
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:2207 ../src/gs-listener-dbus.c:2239
msgid "screensaver already running in this session"
-msgstr ""
+msgstr "Էկրանապահը արդեն գործարկվում է այս սեսիայում"
#. Translators: Date format, see https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-
#. GDateTime.html#g-date-time-format
-#: ../src/gs-lock-plug.c:303
+#: ../src/gs-lock-plug.c:308
msgid "%A, %B %e"
msgstr "%A, %B %e"
-#: ../src/gs-lock-plug.c:405
+#: ../src/gs-lock-plug.c:410
msgid "Time has expired."
msgstr "Ժամանակը լրացել է."
-#: ../src/gs-lock-plug.c:436
+#: ../src/gs-lock-plug.c:441
msgid "You have the Caps Lock key on."
msgstr "Դուք ունեք Caps Lock ստեղնը."
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1739
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1772
msgid "S_witch User..."
msgstr "Փոխել Օգտագործողին..."
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1748
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1781
msgid "Log _Out"
msgstr "Դուրս Գալ"
#. To translators: This expands to USERNAME on HOSTNAME
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1957
+#: ../src/gs-lock-plug.c:2010
msgid "%U on %h"
msgstr "%U վրա %h"
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1971
+#: ../src/gs-lock-plug.c:2029
msgid "_Password:"
msgstr "_Գաղտնաբառ"