summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
blob: 983d61b3fb84613899fcf30d12bc729036e183b8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Siranush <ss.m.95@mail.ru>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-08 14:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-01 08:50+0000\n"
"Last-Translator: Siranush <ss.m.95@mail.ru>\n"
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hy\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../data/mate-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
#: ../src/mate-screensaver.desktop.in.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr "Էկրանապահ"

#: ../data/mate-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
msgid "Set your screensaver preferences"
msgstr "Սահմանել Ձեր Էկրանապահի նախընտրությունները"

#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:1
msgid "Screensaver Preferences"
msgstr "Էկրանապահի նախընտրություններ"

#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:2
msgid "Power _Management"
msgstr "Հզորության _Կառավարում"

#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:3
msgid "_Preview"
msgstr "_Նախադիտել"

#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:4
msgid "_Screensaver theme:"
msgstr ""

#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:5
msgid "Regard the computer as _idle after:"
msgstr ""

#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:6
msgid "_Activate screensaver when computer is idle"
msgstr ""

#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:7
msgid "_Lock screen when screensaver is active"
msgstr ""

#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:8
msgid "<b>Warning: the screen will not be locked for the root user.</b>"
msgstr ""

#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:9
msgid "Screensaver Preview"
msgstr ""

#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:10
msgid "<b>Screensaver preview</b>"
msgstr ""

#: ../data/mate-screensaver.directory.in.h:1
msgid "Screensavers"
msgstr "Էկրանապահ"

#: ../data/mate-screensaver.directory.in.h:2
#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:7
msgid "Screensaver themes"
msgstr ""

#. Translators: This is the name of a desktop background image that shows
#. outer space images.
#. You might want to translate it into the equivalent words of your language
#: ../data/images/cosmos/cosmos.xml.in.in.h:3
#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:1
msgid "Cosmos"
msgstr "Տիեզերք"

#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:2
#, no-c-format
msgid "<span size=\"xx-large\" weight=\"ultrabold\">%s</span>"
msgstr "<span size=\"xx-large\" weight=\"ultrabold\">%s</span>"

#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:4
#, no-c-format
msgid "<span size=\"large\">%s</span>"
msgstr "<span size=\"large\">%s</span>"

#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:6
#, no-c-format
msgid "<span size=\"x-large\">%R</span>"
msgstr "<span size=\"x-large\">%R</span>"

#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:8
#, no-c-format
msgid "<span size=\"small\">%U on %h</span>"
msgstr "<span size=\"small\">%U on %h</span>"

#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:9
msgid "_Leave Message"
msgstr "_Թողնել Հաղորդագրություն"

#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:10
msgid "_Switch User"
msgstr "_Փոխել Օգտագործողին"

#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:11
msgid "_Log Out"
msgstr "_Դուրս գալ"

#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:12
msgid "_Cancel"
msgstr "_Չեղարկել "

#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:13 ../src/gs-lock-plug.c:1759
msgid "_Unlock"
msgstr "_Բացել "

#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:15
#, no-c-format
msgid "<b>Leave a message for %R:</b>"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:1
msgid "Activate when idle"
msgstr "Ակտիվացրեք երբ անգործ է"

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:2
msgid "Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:3
msgid "Lock on activation"
msgstr "Արգելափակել ակտիվացումը"

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:4
msgid "Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:5
msgid "Screensaver theme selection mode"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"The selection mode used by screensaver. May be \"blank-only\" to enable the "
"screensaver without using any theme on activation, \"single\" to enable "
"screensaver using only one theme on activation (specified in \"themes\" "
"key), and \"random\" to enable the screensaver using a random theme on "
"activation."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
"ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme name "
"when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when "
"\"mode\" is \"random\"."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:9
msgid "Time before power management baseline"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"The number of seconds of inactivity before signalling to power management. "
"This key is set and maintained by the session power management agent."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:11
msgid "Time before theme change"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:12
msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver theme."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:13
msgid "Time before locking"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"The number of minutes after screensaver activation before locking the "
"screen."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:15
msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
"to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
"command."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:17
msgid "Embedded keyboard command"
msgstr "Ներդրված ստեղնաշարի հրաման"

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
"set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should"
" implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard "
"output."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:19
msgid "Allow logout"
msgstr "Թույլ տալ դուրս գալ"

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
"out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:21
msgid "Time before logout option"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The number of minutes after the screensaver activation before a logout "
"option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
"\"logout_enable\" key is set to TRUE."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:23
msgid "Logout command"
msgstr "Դուրս գալ հրաման"

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"The command to invoke when the logout button is clicked. This command should"
" simply log the user out without any interaction. This key has effect only "
"if the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:25
msgid "Allow user switching"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:26
msgid ""
"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
"different user account."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:27
msgid "Theme for lock dialog"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:28
msgid "Theme to use for the lock dialog"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:29
msgid "Allow the session status message to be displayed"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
"Allow the session status message to be displayed when the screen is locked."
msgstr ""

#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow of pictures of the cosmos"
msgstr ""

#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:1
msgid "Floating MATE"
msgstr "Փոփոխական MATE"

#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:2
msgid "Bubbles the MATE logo around the screen"
msgstr ""

#: ../savers/gnomelogo-floaters.desktop.in.in.h:1
msgid "Floating GNOME"
msgstr "Փոփոխական GNOME"

#: ../savers/gnomelogo-floaters.desktop.in.in.h:2
msgid "Bubbles the GNOME logo around the screen"
msgstr ""

#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.in.h:1
msgid "Pictures folder"
msgstr "Նկարների  թղթապանակ"

#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
msgstr "Ցուցադրել սլայդցուցադրումը ձեր նկարների թղթապանակից"

#: ../savers/popsquares.desktop.in.in.h:1
msgid "Pop art squares"
msgstr "Պոպ արվեստի հրապարակները"

#: ../savers/popsquares.desktop.in.in.h:2
msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
msgstr ""

#: ../savers/popsquares.c:51 ../savers/floaters.c:1248
#, c-format
msgid "%s. See --help for usage information.\n"
msgstr ""

#: ../savers/floaters.c:90
msgid "Show paths that images follow"
msgstr ""

#: ../savers/floaters.c:95
msgid "Occasionally rotate images as they move"
msgstr ""

#: ../savers/floaters.c:100
msgid "Print out frame rate and other statistics"
msgstr ""

#: ../savers/floaters.c:105
msgid "The maximum number of images to keep on screen"
msgstr ""

#: ../savers/floaters.c:105
msgid "MAX_IMAGES"
msgstr ""

#: ../savers/floaters.c:110
msgid "The initial size and position of window"
msgstr ""

#: ../savers/floaters.c:110
msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
msgstr ""

#: ../savers/floaters.c:115
msgid "The source image to use"
msgstr ""

#. translators: the word "image" here
#. * represents a command line argument
#: ../savers/floaters.c:1242
msgid "image - floats images around the screen"
msgstr ""

#: ../savers/floaters.c:1257
#, c-format
msgid "You must specify one image.  See --help for usage information.\n"
msgstr ""

#: ../savers/slideshow.c:55
msgid "Location to get images from"
msgstr ""

#: ../savers/slideshow.c:55
msgid "PATH"
msgstr "ՈՒՂԻ"

#: ../savers/slideshow.c:59
msgid "Color to use for images background"
msgstr ""

#: ../savers/slideshow.c:59
msgid "\"#rrggbb\""
msgstr "\"#rrggbb\""

#: ../savers/slideshow.c:63
msgid "Do not randomize pictures from location"
msgstr ""

#: ../savers/slideshow.c:67
msgid "Do not try to stretch images on screen"
msgstr ""

#: ../src/copy-theme-dialog.c:215
msgid "Copying files"
msgstr "Ֆայլերի պատճենում "

#: ../src/copy-theme-dialog.c:233
msgid "From:"
msgstr "–ից: "

#: ../src/copy-theme-dialog.c:237
msgid "To:"
msgstr "Դեպի։"

#: ../src/copy-theme-dialog.c:257
msgid "Copying themes"
msgstr "Թեմաների Պատճենում "

#: ../src/copy-theme-dialog.c:300
msgid "Invalid screensaver theme"
msgstr ""

#: ../src/copy-theme-dialog.c:303
#, c-format
msgid "%s does not appear to be a valid screensaver theme."
msgstr ""

#: ../src/copy-theme-dialog.c:483
#, c-format
msgid "Copying file: %u of %u"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:64
msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:68
msgid "Query the state of the screensaver"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:72
msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:76
msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:80
msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:84
msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:88
msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:92
msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:96
msgid ""
"Inhibit the screensaver from activating.  Command blocks while inhibit is "
"active."
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:100
msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:104
msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:108 ../src/mate-screensaver-dialog.c:60
#: ../src/mate-screensaver.c:55
msgid "Version of this application"
msgstr "Այս դիմումի տարբերակը"

#: ../src/mate-screensaver-command.c:357
#, c-format
msgid "The screensaver is %s\n"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:357
msgid "active"
msgstr "Ակտիվ"

#: ../src/mate-screensaver-command.c:357
msgid "inactive"
msgstr "Պասիվ"

#: ../src/mate-screensaver-command.c:373
#, c-format
msgid "The screensaver is not inhibited\n"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:381
#, c-format
msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:416
#, c-format
msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-command.c:422
#, c-format
msgid "The screensaver is not currently active.\n"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:59
msgid "Show debugging output"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:61
msgid "Show the logout button"
msgstr "Ցույց տալ դուրս գալ կոճակը"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:62
msgid "Command to invoke from the logout button"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:63
msgid "Show the switch user button"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:64
msgid "Message to show in the dialog"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:64 ../src/mate-screensaver-dialog.c:65
msgid "MESSAGE"
msgstr "ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:65
msgid "Not used"
msgstr "Չի օգտագործվել"

#. login: is whacked always translate to Username:
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:167 ../src/mate-screensaver-dialog.c:168
#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:169 ../src/gs-auth-pam.c:744
msgid "Username:"
msgstr "Օգտանուն։"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:170 ../src/mate-screensaver-dialog.c:171
#: ../src/gs-auth-pam.c:171
msgid "Password:"
msgstr "Գաղտնաբառ։"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:172
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:173
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:174
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:175
msgid "No password supplied"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:176
msgid "Password unchanged"
msgstr "Գաղտնաբառ անփոփոխ է"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:177
msgid "Can not get username"
msgstr "Հնարավոր չէ ստանալ օգտանունը"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:178
msgid "Retype new UNIX password:"
msgstr "Հաստատեք նոր UNIX գաղտնաբառը։"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:179
msgid "Enter new UNIX password:"
msgstr "Մուտքագրեք Նոր UNIX գաղտնաբառը։"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:180
msgid "(current) UNIX password:"
msgstr "(ընթացիկ) UNIX գաղտնաբառը:"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:181
msgid "Error while changing NIS password."
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:182
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Դուք պետք է ընտրեք ավելի երկար գաղտնաբառ"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:183
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Գաղտնաբառ արդեն օգտագործված է։ Ընտրեք մեկ ուրիշը։"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:184
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Դուք պետք է ավելի երկար սպասեք Ձեր գաղտնաբառը փոխելու համար"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:185
msgid "Sorry, passwords do not match"
msgstr "Ներեցեք, գաղտնաբառերը չեն համընկնում"

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:256
msgid "Checking..."
msgstr "Ստուգում..."

#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:302 ../src/gs-auth-pam.c:483
msgid "Authentication failed."
msgstr "Նույնականացումը ձախողվեց."

#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:454
msgid "Blank screen"
msgstr "Չգրառված էկրան"

#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:460
msgid "Random"
msgstr "Պատահական"

#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:944
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d ժամ"
msgstr[1] "%d ժամեր"

#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:947
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d րոպե"
msgstr[1] "%d րոպեներ"

#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:950
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d վարկյան"
msgstr[1] "%d վարկյաններ"

#. hour:minutes:seconds
#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:958
#, c-format
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"

#. hour:minutes
#. minutes:seconds
#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:963
#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:976
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"

#. hour
#. minutes
#. seconds
#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:968
#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:981
#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:987
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1002
#, c-format
msgid "Never"
msgstr "Երբեք"

#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1575
msgid "Could not load the main interface"
msgstr "Չհաջողվեց բեռնել հիմնական ինտերֆեյսը"

#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1577
msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
msgstr ""

#: ../src/mate-screensaver.c:56
msgid "Don't become a daemon"
msgstr "Չդարձնել օժանդակ ծրագիր"

#: ../src/mate-screensaver.c:57
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Ակտրվացնել ծածկագրի վրիպակազերծումը"

#: ../src/mate-screensaver.desktop.in.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr ""

#: ../src/gs-auth-pam.c:413
#, c-format
msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
msgstr "Անհնար է հաստատել ծառայությունը %s: %s\n"

#: ../src/gs-auth-pam.c:443
#, c-format
msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
msgstr ""

#: ../src/gs-auth-pam.c:479
msgid "Incorrect password."
msgstr "Սխալ գաղտնաբառ."

#: ../src/gs-auth-pam.c:499
msgid "Not permitted to gain access at this time."
msgstr ""

#: ../src/gs-auth-pam.c:507
msgid "No longer permitted to access the system."
msgstr "Այլևս չի թույլատրվում է մուտք գործել համակարգ:"

#: ../src/gs-listener-dbus.c:2196
msgid "failed to register with the message bus"
msgstr ""

#: ../src/gs-listener-dbus.c:2207
msgid "not connected to the message bus"
msgstr ""

#: ../src/gs-listener-dbus.c:2217 ../src/gs-listener-dbus.c:2249
msgid "screensaver already running in this session"
msgstr ""

#. Translators: Date format, see https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-
#. GDateTime.html#g-date-time-format
#: ../src/gs-lock-plug.c:303
msgid "%A, %B %e"
msgstr "%A, %B %e"

#: ../src/gs-lock-plug.c:405
msgid "Time has expired."
msgstr "Ժամանակը լրացել է."

#: ../src/gs-lock-plug.c:436
msgid "You have the Caps Lock key on."
msgstr "Դուք ունեք Caps Lock ստեղնը."

#: ../src/gs-lock-plug.c:1739
msgid "S_witch User..."
msgstr "Փոխել Օգտագործողին..."

#: ../src/gs-lock-plug.c:1748
msgid "Log _Out"
msgstr "Դուրս Գալ"

#. To translators: This expands to USERNAME on HOSTNAME
#: ../src/gs-lock-plug.c:1957
msgid "%U on %h"
msgstr "%U վրա %h"

#: ../src/gs-lock-plug.c:1971
msgid "_Password:"
msgstr "_Գաղտնաբառ"