summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
blob: 7ab9d5007edf09712de2166df130970caf79335a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
# Translators:
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019
# Davit Mayilyan <davit.mayilyan@protonmail.ch>, 2019
# Siranush <ss.m.95@mail.ru>, 2019
# 
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 00:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-15 20:25+0000\n"
"Last-Translator: Siranush <ss.m.95@mail.ru>, 2019\n"
"Language-Team: Armenian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hy\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:127
msgid "Select Command"
msgstr "Ընտրել Հրաման"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:170
msgid "second"
msgstr ""

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:172
msgid "seconds"
msgstr "վայրկյաններ"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:218 ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:452
#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:485
msgid "_Cancel"
msgstr "_Չեղարկել "

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:224
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Ավելացնել գործարկման ծրագիր"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:226 ../data/session-properties.ui.h:2
msgid "_Add"
msgstr "_Ավելացնել"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:229
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Խմբագրել գործարկման ծրագիրը"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:231
msgid "_Save"
msgstr "_Պահպանել"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:544
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Գործարկման հրահանգը չի կարող դատարկ լինել"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:550
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Գործարկման հրամանը վավերական չէ"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:479
msgid "_Help"
msgstr "_Օգնություն"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:483
msgid "_Close"
msgstr "_Փակել"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:523
msgid "Enabled"
msgstr "Միացված"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:535
msgid "Icon"
msgstr "Պատկերակ"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:547
msgid "Program"
msgstr "Ծրագիր"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:742
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Մեկնարկի դիմումների արտոնությունները"

#: ../capplet/gsp-app.c:283
msgid "No name"
msgstr "Անանուն"

#: ../capplet/gsp-app.c:289
msgid "No description"
msgstr "Ոչ մի Նկարագրություն"

#: ../capplet/main.c:35 ../mate-session/main.c:589
msgid "Version of this application"
msgstr "Այս դիմումի տարբերակը"

#: ../capplet/main.c:51
msgid "Could not display help document"
msgstr "Չի հաջողվել ցույց տալ օգնության փաստաթուղթը"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:1
msgid "Current session start time"
msgstr "Ընթացիկ աշխատաշրջանի սկսելու ժամանակ"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:2
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr "Unix ժամանակը մեկնարկեց ընթացիկ նստաշրջանը։"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:3
msgid "Save sessions"
msgstr "Պահպանել սեանսները"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:4
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Եթե միացված է, ապա mate նստաշրջանը նիստը կպահպանի ինքնաբերաբար։"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Համակարգից դուրս գալու հուշում"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""
"Միացնելու դեպքում գնոմ–ենթահամակարգը գործարկողին հուշում է սեանսի ավարտի "
"մասին"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
msgid "Logout timeout"
msgstr "Ավարտի սահմանված ժամանակի ավարտը"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""
"Եթե դուրս գալու հուշումը միացված է, ապա այս սահմանում է ժամանակի ավարտը "
"վարկյաններով, նախքան ինքնաբերաբար դուրս գալը։ Եթե 0, ապա ավտոմատ դուրս գալը "
"անջատված է։"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Ժամանակը նախքան նիստը համարվում է պարապ"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Անգործության րոպեների քանակը նիստից առաջ համարվում է պարապ։"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
msgid "Default session"
msgstr "Հիմնական աշխատաշրջան"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Կիրառական ծրագրերի ցանկը, որոնք հաստատուն նիստի մաս են կազմում։"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
msgid "Required session components"
msgstr "Աշխատաշրջանի պահանջվող բազադրիչներ"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""
"Բաղադրիչների ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են որպես նիստի մաս։ (Յուրաքանչյուր տարրի"
" անուները բանալիի տակ \"/org/mate/desktop/session/required_components\")։ "
"Գործարկման Ծրագրերի նախապատվությունների գործիքը սովորաբար թույլ չի տալիս "
"օգտվողներին հեռացնել պահանջվող նիստի բաղադրիչը և նիստ կառավարիչը "
"ինքնաբերաբար ավելացնում է պահանջվող բաղադրիչները դեպի հետ նստաշրջանի մուտքի "
"ժամանակ, եթե նրանք չեն հեռացվել։"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr "gnome վերահսկիչ համատեղելիության բաղկացուցիչ մեկնարկը"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr "Վերահսկիչ որը սկսում է բաղադրիչների համատեղելիությունը:"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Պատուհանի մենեջեր"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr ""
"Պատուհանային կառավարիչը ծրագիր է, որը պատկերում է վերնագիր բարը և "
"պատուհանների սահմանները շուրջը, և թույլ է տալիս Ձեզ տեղափոխել և չափափոխել "
"պատուհանները։"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19
msgid "Panel"
msgstr "Վահանակ"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr ""
"Վահանակը ապահովում է բարը էկրանի վերևի կամ ներքևի մասում, որը պարունակում "
"ընտրացանկերը, պատուհանի ցուցակը, կարգավիճակի պատկերանշանները, ժամացույցը և "
"այլն։"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
msgid "File Manager"
msgstr "Ֆայլի Կառավարիչ"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr ""
"Ֆայլային կառավարիչը ապահովում է աշխատասեղանի պատկերանշանները և թույլ է տալիս"
" Ձեզ փոխներգործել ձեր պահպանած ֆայլերի հետ։"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
msgid "Dock"
msgstr "Կտրել"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
msgstr ""
"Կտրելը ապահովումէ կտրելի տարածք, որը նման է վահանակի, գործարկելու և "
"կիրառական ծրագրերի փոխանջատելու համար։"

#: ../data/mate.desktop.in.h:1
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: ../data/mate.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Այս նիստը գրանցում է քեզ MATE֊ի մեջ"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Որոշ ծրագրեր դեռ աշխատում են:</b>"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:633
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Սպասում ծրագրի ավարտի համար։ Ծրագրի ընդհատումը կարող է առաջացնել աշխատանքի "
"կորուստ։"

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Գործարկման Դիմումներ"

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Ընտրեք, թե ինչ ծրագրեր են սկսվելու, երբ դուք մուտք գործեք"

#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Լրացուցիչ գործարկման -ծրագրեր"

#: ../data/session-properties.ui.h:3
msgid "_Remove"
msgstr ""

#: ../data/session-properties.ui.h:4
msgid "_Edit"
msgstr "_Խմբագրել"

#: ../data/session-properties.ui.h:5
msgid "Startup Programs"
msgstr "Գործարկման ծրագրեր"

#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "_Ավտոմատ կերպով հիշել ընթացող դիմումները, երբ դուս է գալիս"

#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Հիշել Ներկայումս Գործարկվող Դիմումը"

#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "Options"
msgstr "Տարբերակներ"

#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "Browse…"
msgstr "Թերթել․․․"

#: ../data/session-properties.ui.h:10
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Մեկնաբանություն։"

#: ../data/session-properties.ui.h:11
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Հր_ահանգ։"

#: ../data/session-properties.ui.h:12
msgid "_Name:"
msgstr "_Անուն։"

#: ../data/session-properties.ui.h:13
msgid "_Delay:"
msgstr "_ՈՒշացումը:"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:152
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Ֆայլը վավեր չէ .աշխատանքային սեղան ֆայլ"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Չճանաչված աշխատանքային ֆայլի տարբերակ '%s'"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:956
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Գործարկում %s"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1097
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Ծրագիրը փաստաթուղթ չի ընդունում հրամանի տողում "

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1165
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Չճանաչված գործարկչի ընտրացանկ. %d"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1363
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr ""
"Չի հաջողվել անցկացնել փաստաթղթի URI–ները աշխատաքային սեղանի մուտքի "
"'Type=Link'–ին "

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1384
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Չգործարկվող տարր"

#: ../egg/eggsmclient.c:221
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Անջատել ենթահամակարգի կառավարչի հետ կապը"

#: ../egg/eggsmclient.c:224
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Պահպանված կոնֆիգուրացիա պարունակող ֆայլը նշել"

#: ../egg/eggsmclient.c:224
msgid "FILE"
msgstr "ՖԱՅԼ"

#: ../egg/eggsmclient.c:227
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Հ ատկորոշել ենթահամակարգի կառավարչի ID֊ն"

#: ../egg/eggsmclient.c:227
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../egg/eggsmclient.c:248
msgid "Session management options:"
msgstr "Սեսիայի կառավարման տարբերակներ․"

#: ../egg/eggsmclient.c:249
msgid "Show session management options"
msgstr "Ցույց տալ սեսիայի կառավարման ընտրացանկը"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:251
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Պատկերակը '%s' չի գտնվել"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:581
msgid "Unknown"
msgstr "Անհայտ"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:632
msgid "A program is still running:"
msgstr "Ծրագիրը դեռ աշխատում է:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:636
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Որոշ ծրագրեր դեռ աշխատում են:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:637
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Սպասում ծրագրի ավարտի համար։ Այդ ծրագրերը ընդհատելը կարող են առաջացնել "
"աշխատանքի կորուստ։"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:867
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Ամեն դեպքում Փոխանջատել Օգտատիրոջը"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:870
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Դուրս գալ Ամեն դեպքում"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:873
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Կասեցնել Ամեն դեպքում"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:876
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Ձմեռել Ամեն դեպքում"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:879
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Անջատել Ամեն դեպքում"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:882
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Վերագործարկել Ամեն դեպքում"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:890
msgid "Lock Screen"
msgstr "Արգելափակել էկրանը"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:893
msgid "Cancel"
msgstr "Չեղարկել"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:307
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:315
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:361
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Դուք այժմ մուտք եք գործել, որպես \"%s\"."

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:441
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Հիմա Դուրս գա՞լ այս համակարգից"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:447
msgid "_Switch User"
msgstr "_Փոխել Օգտագործողին"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:456
msgid "_Log Out"
msgstr "_Դուրս գալ"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:462
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Հիմա անջատե՞լ այս համակարգը"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:468
msgid "S_uspend"
msgstr "Հետաձգել"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:474
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Ձմեռել"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:480
msgid "_Restart"
msgstr "_Վերսկսել"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:490
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Անջատել"

#: ../mate-session/gsm-manager.c:1512 ../mate-session/gsm-manager.c:2327
msgid "Not responding"
msgstr "Չի արձագանքում"

#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:595
msgid "Remembered Application"
msgstr "Հիշված Դիմում"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:1262
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Այս ծրագիրն արգելափակում է ավարտը։"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:324
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Նոր կլիենտի կապի մերժում, որովհետև նիստը ներկայումս փակվում է\n"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:586
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Չհաջողվեց ստեղծել ICE լսելու սոկետ: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: ../mate-session/gsm-util.c:355
#, c-format
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr "Անհմար է սկսվել մուտքը դեպի համակարգ (և անհնար է միանալ X սերվերին)"

#: ../mate-session/main.c:586
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Չեղյալ հայտարարել ստանդարտ ինքնաթողք տեղեկագրքերը"

#: ../mate-session/main.c:587
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Ակտրվացնել ծածկագրի վրիպակազերծումը"

#: ../mate-session/main.c:588
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Չբեռնել օգտվողի նշված դիմումները"

#: ../mate-session/main.c:609
msgid " - the MATE session manager"
msgstr "- MATE աշխատաշրջանի կառավարիչը"

#: ../tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out"
msgstr "Դուրս գալ"

#: ../tools/mate-session-save.c:67
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Դուրս գալ, անտեսելով առկա արգելակիչները"

#: ../tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Ցույց տալ դուրս գալ երկխոսությունը"

#: ../tools/mate-session-save.c:69
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Ցույց տալ անջատել երկխոսությունը"

#: ../tools/mate-session-save.c:70
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Սխալների համար օգտագործել երկխոսության արկղեր"

#. deprecated options
#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "Set the current session name"
msgstr "Սահմանել ըթացիկ աշխատաշրջանի անունը"

#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "NAME"
msgstr "ԱՆՈՒՆ"

#: ../tools/mate-session-save.c:73
msgid "Kill session"
msgstr "Սեանսը ոչնչացնել"

#: ../tools/mate-session-save.c:74
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Չի պահանջում հաստատում"

#. Okay, it wasn't the upgrade case, so now we can give up.
#: ../tools/mate-session-save.c:126
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Անկարող է միանալ սեանսի մենեջերին"

#: ../tools/mate-session-save.c:251
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Ծրագիրը կանչվել է կոնֆլիտային տարբերակների հետ"

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:115
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""
"%s [ՏԱՐԲԵՐԱԿ...] ՀՐԱՄԱՆ\n"
"\n"
"Կատարել հրամանը մինչդեռ արգելակվում է որոշ նիստի ֆունկցիոնալությունը։\n"
"\n"
"-h, --help Ցույց այդ օգնությունը\n"
"--version Ցույց տալ ծրագրի նոր տարբերակը\n"
"--app-id ID Դիմումի օգտագործած id\n"
"երբ արգելակել (ըստ ցանկության)\n"
"--reason ՊԱՏՃԱՌԸ Պատճառն արգելակելու (ըստ ցանկության)\n"
"--inhibit ARG Արգելակող տարրեր, կետ-առանձնացված ցանկ:\n"
"Դուրս գալ, օգտագործողի փոխանջատում, կասեցնել, պարապուրդ, ապատեղակայում\n"
"Եթե ոչ --inhibit տարբերակն է նշված, ենթադրվում է պարապ է։\n"

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:169 ../tools/mate-session-inhibit.c:179
#: ../tools/mate-session-inhibit.c:189
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "%s պահանջում է արգումենտ\n"

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:225
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Չհաջողվեց կատարել %s\n"