summaryrefslogtreecommitdiff
TagDownloadAuthorAge
v1.25.1atril-1.25.1.tar.bz2  atril-1.25.1.tar.xz  raveit653 months
v1.24.1atril-1.24.1.tar.bz2  atril-1.24.1.tar.xz  raveit653 months
v1.25.0atril-1.25.0.tar.bz2  atril-1.25.0.tar.xz  raveit6512 months
v1.24.0atril-1.24.0.tar.bz2  atril-1.24.0.tar.xz  raveit6516 months
v1.23.2atril-1.23.2.tar.bz2  atril-1.23.2.tar.xz  raveit6517 months
v1.22.3atril-1.22.3.tar.bz2  atril-1.22.3.tar.xz  raveit6518 months
v1.22.2atril-1.22.2.tar.bz2  atril-1.22.2.tar.xz  raveit6521 months
v1.23.1atril-1.23.1.tar.bz2  atril-1.23.1.tar.xz  raveit6522 months
v1.23.0atril-1.23.0.tar.bz2  atril-1.23.0.tar.xz  raveit6524 months
v1.22.1atril-1.22.1.tar.bz2  atril-1.22.1.tar.xz  raveit652 years
v1.22.0atril-1.22.0.tar.bz2  atril-1.22.0.tar.xz  raveit652 years
v1.20.3atril-1.20.3.tar.bz2  atril-1.20.3.tar.xz  raveit653 years
v1.21.1atril-1.21.1.tar.bz2  atril-1.21.1.tar.xz  raveit653 years
v1.20.2atril-1.20.2.tar.bz2  atril-1.20.2.tar.xz  raveit653 years
v1.18.5atril-1.18.5.tar.bz2  atril-1.18.5.tar.xz  raveit653 years
v1.21.0atril-1.21.0.tar.bz2  atril-1.21.0.tar.xz  raveit653 years
v1.20.1atril-1.20.1.tar.bz2  atril-1.20.1.tar.xz  raveit653 years
v1.18.4atril-1.18.4.tar.bz2  atril-1.18.4.tar.xz  raveit653 years
v1.20.0atril-1.20.0.tar.bz2  atril-1.20.0.tar.xz  raveit653 years
v1.19.6atril-1.19.6.tar.bz2  atril-1.19.6.tar.xz  raveit653 years
v1.19.5atril-1.19.5.tar.bz2  atril-1.19.5.tar.xz  raveit654 years
v1.18.3atril-1.18.3.tar.bz2  atril-1.18.3.tar.xz  raveit654 years
v1.18.2atril-1.18.2.tar.bz2  atril-1.18.2.tar.xz  raveit654 years
v1.19.4atril-1.19.4.tar.bz2  atril-1.19.4.tar.xz  raveit654 years
v1.19.3atril-1.19.3.tar.bz2  atril-1.19.3.tar.xz  raveit654 years
v1.19.2atril-1.19.2.tar.bz2  atril-1.19.2.tar.xz  raveit654 years
v1.19.1atril-1.19.1.tar.bz2  atril-1.19.1.tar.xz  raveit654 years
v1.18.1atril-1.18.1.tar.bz2  atril-1.18.1.tar.xz  raveit654 years
v1.19.0atril-1.19.0.tar.bz2  atril-1.19.0.tar.xz  raveit654 years
v1.18.0atril-1.18.0.tar.bz2  atril-1.18.0.tar.xz  raveit654 years
v1.17.1atril-1.17.1.tar.bz2  atril-1.17.1.tar.xz  raveit654 years
v1.17.0atril-1.17.0.tar.bz2  atril-1.17.0.tar.xz  raveit655 years
v1.16.1atril-1.16.1.tar.bz2  atril-1.16.1.tar.xz  monsta5 years
v1.16.0atril-1.16.0.tar.bz2  atril-1.16.0.tar.xz  raveit655 years
v1.14.2atril-1.14.2.tar.bz2  atril-1.14.2.tar.xz  monsta5 years
v1.15.3atril-1.15.3.tar.bz2  atril-1.15.3.tar.xz  monsta5 years
v1.15.2atril-1.15.2.tar.bz2  atril-1.15.2.tar.xz  raveit655 years
v1.15.1atril-1.15.1.tar.bz2  atril-1.15.1.tar.xz  raveit655 years
v1.15.0atril-1.15.0.tar.bz2  atril-1.15.0.tar.xz  raveit655 years
v1.14.1atril-1.14.1.tar.bz2  atril-1.14.1.tar.xz  raveit655 years
v1.14.0atril-1.14.0.tar.bz2  atril-1.14.0.tar.xz  raveit655 years
v1.13.1atril-1.13.1.tar.bz2  atril-1.13.1.tar.xz  Wolfgang Ulbrich5 years
v1.13.0atril-1.13.0.tar.bz2  atril-1.13.0.tar.xz  Wolfgang Ulbrich5 years
v1.12.2atril-1.12.2.tar.bz2  atril-1.12.2.tar.xz  monsta6 years
v1.12.1atril-1.12.1.tar.bz2  atril-1.12.1.tar.xz  Monsta6 years
v1.10.3atril-1.10.3.tar.bz2  atril-1.10.3.tar.xz  Wolfgang Ulbrich6 years
v1.12.0atril-1.12.0.tar.bz2  atril-1.12.0.tar.xz  Clement Lefebvre6 years
atril-1.12.0atril-1.12.0.tar.bz2  atril-1.12.0.tar.xz  Wolfgang Ulbrich6 years
atril-1.11.0atril-1.11.0.tar.bz2  atril-1.11.0.tar.xz  raveit656 years
atril-1.10.2atril-1.10.2.tar.bz2  atril-1.10.2.tar.xz  infirit6 years
atril-1.10.1atril-1.10.1.tar.bz2  atril-1.10.1.tar.xz  infirit6 years
atril-1.10.0atril-1.10.0.tar.bz2  atril-1.10.0.tar.xz  Stefano Karapetsas6 years
atril-1.9.90atril-1.9.90.tar.bz2  atril-1.9.90.tar.xz  Stefano Karapetsas6 years
atril-1.9.2atril-1.9.2.tar.bz2  atril-1.9.2.tar.xz  Stefano Karapetsas6 years
atril-1.9.1atril-1.9.1.tar.bz2  atril-1.9.1.tar.xz  infirit7 years
atril-1.9.0atril-1.9.0.tar.bz2  atril-1.9.0.tar.xz  Stefano Karapetsas7 years
atril-1.8.1atril-1.8.1.tar.bz2  atril-1.8.1.tar.xz  infirit7 years
atril-1.8.0atril-1.8.0.tar.bz2  atril-1.8.0.tar.xz  Stefano Karapetsas7 years
atril-1.7.90atril-1.7.90.tar.bz2  atril-1.7.90.tar.xz  infirit7 years
atril-1.7.2atril-1.7.2.tar.bz2  atril-1.7.2.tar.xz  Stefano Karapetsas7 years
mate-document-viewer-1.6.2atril-mate-document-viewer-1.6.2.tar.bz2  atril-mate-document-viewer-1.6.2.tar.xz  infirit7 years
atril-1.7.1atril-1.7.1.tar.bz2  atril-1.7.1.tar.xz  infirit7 years
atril-1.7.0atril-1.7.0.tar.bz2  atril-1.7.0.tar.xz  Stefano Karapetsas7 years
mate-document-viewer-1.6.1atril-mate-document-viewer-1.6.1.tar.bz2  atril-mate-document-viewer-1.6.1.tar.xz  Stefano Karapetsas8 years
mate-document-viewer-1.6.0atril-mate-document-viewer-1.6.0.tar.bz2  atril-mate-document-viewer-1.6.0.tar.xz  Stefano Karapetsas8 years
mate-document-viewer-1.5.0atril-mate-document-viewer-1.5.0.tar.bz2  atril-mate-document-viewer-1.5.0.tar.xz  Stefano Karapetsas9 years
mate-document-viewer-1.4.0atril-mate-document-viewer-1.4.0.tar.bz2  atril-mate-document-viewer-1.4.0.tar.xz  Steve Zesch9 years
atril-1.2.1atril-1.2.1.tar.bz2  atril-1.2.1.tar.xz  Stefano Karapetsas9 years
atril-1.2.0atril-1.2.0.tar.bz2  atril-1.2.0.tar.xz  Stefano Karapetsas9 years
mate-document-viewer-1.1.1atril-mate-document-viewer-1.1.1.tar.bz2  atril-mate-document-viewer-1.1.1.tar.xz  Stefano Karapetsas9 years
mate-document-viewer-1.1.0atril-mate-document-viewer-1.1.0.tar.bz2  atril-mate-document-viewer-1.1.0.tar.xz  Stefano Karapetsas10 years