summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
authorraveit65 <[email protected]>2018-06-12 07:41:38 +0200
committerraveit65 <[email protected]>2018-06-12 07:48:50 +0200
commitd3b8be78822461cb67e404018ab8b3af02a8a93a (patch)
treeb7077963ba1f4793fe798c13cd1e39ca0d1bd7d6 /po/hy.po
parent9d8c7d67d5aeca3bfb6d39d7ba170ecbc32f1b08 (diff)
downloadcaja-extensions-d3b8be78822461cb67e404018ab8b3af02a8a93a.tar.bz2
caja-extensions-d3b8be78822461cb67e404018ab8b3af02a8a93a.tar.xz
sync with transifex
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po55
1 files changed, 36 insertions, 19 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 05b138d..1f15700 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -1,17 +1,17 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <[email protected]>, YEAR.
#
-# Translators:
-# Siranush <[email protected]>, 2015-2016
+#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-01-13 21:29+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-13 18:29+0000\n"
-"Last-Translator: Vlad Orlov <[email protected]>\n"
-"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/hy/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-03-14 08:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: Siranush <[email protected]>, 2018\n"
+"Language-Team: Armenian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -31,7 +31,10 @@ msgid ""
"<big><b>Unable to determine the program to run.</b></big>\n"
"\n"
"The item you selected cannot be open with administrator powers because the correct application cannot be determined."
-msgstr "<big><b>Անհնար է որոշել ծրագրի մեկնարկը: </b></big>\n\nՁեր ընտրած տարրը չի կարող բացվել ադմինիստրատորի հզորությամբ, որովհետև ճիշտ կիրառումը չի կարող որոշվել։"
+msgstr ""
+"<big><b>Անհնար է որոշել ծրագրի մեկնարկը: </b></big>\n"
+"\n"
+"Ձեր ընտրած տարրը չի կարող բացվել ադմինիստրատորի հզորությամբ, որովհետև ճիշտ կիրառումը չի կարող որոշվել։"
#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Gksu"
@@ -95,7 +98,7 @@ msgstr "1280x960"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:10
msgid "pixels"
-msgstr "պիքսել"
+msgstr "պիքսելներ"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:11
msgid "Scale:"
@@ -111,7 +114,7 @@ msgstr "Պատվերով չափը:"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:14
msgid "Width:"
-msgstr "Լայնություն"
+msgstr "Լայնություն։"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:15
msgid "Height:"
@@ -253,7 +256,9 @@ msgstr "Բացել տերմինալներ թղթապանակներից"
msgid ""
"Whether opening a terminal on the desktop opens a terminal in the home "
"directory"
-msgstr "Արդյոք բացվող տերմինալը աշխատասեղանի վրա բացում է տերմինալ տուն դիրեկտորիայի մեջ"
+msgstr ""
+"Արդյոք բացվող տերմինալը աշխատասեղանի վրա բացում է տերմինալ տուն դիրեկտորիայի"
+" մեջ"
#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
@@ -261,7 +266,11 @@ msgid ""
"in the home directory. Otherwise, it will be opened in the desktop "
"directory. Note that this key is irrelevant if the desktop directory is "
"identical to the home directory."
-msgstr "Եթե ճշգրիտ է, ապա բացելով տերմինալ աշխատասեղանի վրա կբացի տերմինալը գլխավոր թղթապանակի մեջ։ Հակառակ դեպքում, այն կարող է բացել է աշխատասեղանի թղթապանակը։ Նշենք, որ այս ստեղնը անտեղի է, եթե աշխատասեղանի թղթապանակը նույնականանում է գլխավոր թղթապանակի հետ։"
+msgstr ""
+"Եթե ճշգրիտ է, ապա բացելով տերմինալ աշխատասեղանի վրա կբացի տերմինալը գլխավոր "
+"թղթապանակի մեջ։ Հակառակ դեպքում, այն կարող է բացել է աշխատասեղանի "
+"թղթապանակը։ Նշենք, որ այս ստեղնը անտեղի է, եթե աշխատասեղանի թղթապանակը "
+"նույնականանում է գլխավոր թղթապանակի հետ։"
#: ../sendto/caja-nste.c:78 ../sendto/caja-nste.c:83
msgid "Send to..."
@@ -307,7 +316,7 @@ msgstr "Ինտեգրվել է էլփոստի հաճախորդներին և Pidgi
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:1
msgid "Send To..."
-msgstr "Ուղարկել դեպի․․․"
+msgstr "Ուղարկել Դեպի․․․"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:2
msgid "_Send"
@@ -369,7 +378,7 @@ msgstr "Նոր CD/DVD"
msgid "Existing CD/DVD"
msgstr "Գոյություն ունեցող CD/DVD"
-#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:182
+#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:178
msgid "CD/DVD Creator"
msgstr "CD/DVD Ստեղծող"
@@ -398,14 +407,18 @@ msgstr "Թույլ է տալիս արագ կիսել թղթապանակը"
msgid ""
"Caja needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share "
"it"
-msgstr "Caja պետք է ավելացնել որոշ թույլտվություններ ձեր \"%s\" թղթապանակներին, որպեսզի կիսեք այն"
+msgstr ""
+"Caja պետք է ավելացնել որոշ թույլտվություններ ձեր \"%s\" թղթապանակներին, "
+"որպեսզի կիսեք այն"
#: ../share/caja-share.c:131
#, c-format
msgid ""
"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
"%s%s%sDo you want Caja to add these permissions to the folder automatically?"
-msgstr "\"%s\" թղթապանակին անհրաժեշտ հետևյալ է լրացուցիչ թույլտվությունները կիսեվելու աշխատանքի համար․\n%s%s%sՑանկանո՞ւմ եք Caja֊ն թղթապանակում ավելացնի այդ թույլտվություններ ինքնաբերաբար։"
+msgstr ""
+"\"%s\" թղթապանակին անհրաժեշտ հետևյալ է լրացուցիչ թույլտվությունները կիսեվելու աշխատանքի համար․\n"
+"%s%s%sՑանկանո՞ւմ եք Caja֊ն թղթապանակում ավելացնի այդ թույլտվություններ ինքնաբերաբար։"
#: ../share/caja-share.c:135
msgid " - read permission by others\n"
@@ -491,7 +504,8 @@ msgstr "_Թույլ տալ, որ մյուսները ստեղծեն և ջնջեն
#: ../share/share-dialog.ui.h:6
msgid "_Guest access (for people without a user account)"
-msgstr "_Հյուրի հնարավորությունները (առանց օգտատիրոջ հաշիվ ունեցող մարդկանց համար)"
+msgstr ""
+"_Հյուրի հնարավորությունները (առանց օգտատիրոջ հաշիվ ունեցող մարդկանց համար)"
#: ../share/shares.c:123
#, c-format
@@ -546,14 +560,17 @@ msgstr "Samba's testparm վերադարձված սխալ %d"
#: ../share/shares.c:681
#, c-format
msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
-msgstr "Հնարավոր չէ հեռացնել մասնաբաժինը %s ուղղու համար, որի ճանապարհը կիսաված չէ"
+msgstr ""
+"Հնարավոր չէ հեռացնել մասնաբաժինը %s ուղղու համար, որի ճանապարհը կիսաված չէ"
#: ../share/shares.c:727
#, c-format
msgid ""
"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
"first and add a new one"
-msgstr "Հնարավոր չէ փոխել ուղին գոյություն ունեցող մասնաբաժնի։ Խնդրում ենք հեռացնել հին առաջին մասնաբաժինը և ավելացնել նորը"
+msgstr ""
+"Հնարավոր չէ փոխել ուղին գոյություն ունեցող մասնաբաժնի։ Խնդրում ենք հեռացնել "
+"հին առաջին մասնաբաժինը և ավելացնել նորը"
#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:109
msgid "Set as wallpaper"
@@ -573,7 +590,7 @@ msgstr "Թույլ է տալիս արագ ստեղծել պաստառ"
#: ../xattr-tags/caja-xattr-tags-extension.c:177
msgid "Tags"
-msgstr ""
+msgstr "Թեգ"
#: ../xattr-tags/caja-xattr-tags-extension.c:178
msgid "Tags stored in extended attributes"